അംഗ ശുദ്ധീകരണം (വുളു‌ )

A©v t\c§fnse \nkvImcamWv kXyhnizmkn¡v \ntXy\ \nÀÆln¡m\pÅ Gähpw {][m\ Bcm[\. hnizmknbpsSbpw AhnizmknbpsSbpw CSbn {]ISamb {][m\ hy Xymkw \nkvImcw \nÀÆln¡emWv. BImi`qanIsfbpw kÀÆ krjvSnIsfbpw krjvSn¨p kwc£n¨p t]mcp¶ AÃmlphpambn Ahsâ ASna \S¯p¶ kw`mjWamWv \nkvImcw. \nkvImcw \nÀÆln¡m¯h\v iàhpw ITn\hpamb in£IÄ e`n¡psa¶v hnip²JpÀB\pw lZokpIfpw hyàamb ap¶dnbn¸pIÄ \ÂInbncn¡p¶p. \nkvImcw km[phmIWsa¦n \nch[n \n_Ô\IÄ ]ment¡ Xp v. CXn Gähpw {][m\amWv AwKip²oIcWsa¶ hpfqAv. hnip² JpÀB\pw lZokpw ho£W hyXymk§Ä¡v ]gpXv \ÂImsX hyàambn \nÀt±in¨ hnjbamWv hpfqAv \nÀÆln¡Wsa¶Xv. Camw \hhn(d) ]dbp¶p. \nkvImc¯nsâ km[pX¡v ip²n \n_Ô\bmsW¶v Cu kapZmbw GtIm]n¨ncn¡p¶p (idlp apkvenw).

\_n(kz) hyàambn¯s¶ {]Jym]n¡p¶p: hpfqAv CÃm¯hÀ¡v \nkvImcanÃ. \_n(kz) ho pw ]dbp¶p: hpfqAv CÃm¯hsâ \nkvImcw kzoIcn¡s¸SpIbnÃ. At¸mÄ Ah³ hpfqAv \nÀÆln¨v \nkvIcn¡Ww.

kzÀ¤¯nsâ Xmt¡m \nkvImcamsW¶pw \nkvImc¯nsâ Xmt¡m ip²nbmsW¶pw \_n(kz) ]dªn«p v (AlvaZv). HcmÄ hpfqAv \nÀÆln¡msX t_m[]qÀÆw \nkvIcn¨m Ah³ Ckveman \n¶v ]pd¯v t]mbXmbn {]Jym]n¡msa¶v hsc Camw A_ql\o^(d)hn\v A`n{]mbapÅXmbn D²cn¡s¸«n«p v.

ssI apdn¡s¸SpItbm atäm ImcW¯m kz´ambn hpfqC\v km[n¡m¯h³ Ah\v hpfqAv \nÀÆln¨p sImSp¡p¶ Hcmsf (A\ptbmPyamb {]Xn^e¯n\v ]Icw) Iqen¡v hnfn¡Â \nÀ_ÔamsW¶v kIcn¿Â A³kzmcn(d) Akv\ aXzmen_v F¶ {KÙ¯n tcJs¸Sp¯nbn«p v.

hpfqAv \nÀÆln¡m³ shÅhpw ]Icw Xb½pw sN¿m³ a®pw e`n¡m¯ ]Ým¯e¯n F´v sN¿Wsa¶Xn hyXykvX ho£W§Ä tcJs¸Sp¯nbn«p v. C¯cw kmlNcy¯n hpfqAv sN¿msX \nkvIcn¡Wsa¶pw shÅw e`n¡pt¼mÄ hpfqAv \nÀÆln¨v \nkvImcw aS¡pIbmWv th sX¶pw Camw im^nCu(d) ]Tn¸n¡p¶p. ]n ¶oSv JfmAv hot« nhcm¯ cq]¯n Xb½pw sNbvXv \nkvIcn¡mhp¶ kµÀ`amsW¦n a®v e`n¨m Xb½pw sNbvXpw \nkvImcw aS¡Wsa¶v  Xplv^bnepw tcJs¸Sp¯nbn«p v. aSt¡ Xnsö {]`eaÃm¯ ho£Whpw \nehnep v. \nkvIcn¡p¶hcpsS Iq«¯n Hcmsf¦nepw th hn[w hpfqAv CÃm¯hcps ¦n AXnsâ Ahe£W§Ä hpfqAv \nÀÆln¨hcpsS \nkvImcs¯ t]mepw tZmjIcambn _m[n¡psa¶pw lZokpIfn ]Tn¸n¡s¸«n«p v. Camw \kmCu(d) i_o_v_v\p A_odulv(d) hn \n¶v D²cn¡p¶ Hcp kw`hw C§s\ hmbn¡mw :

kzlm_namcn s]« HcmÄ ]dªp: \_n(kz) Hcn¡Â kzp_vlv \nkvImcw \nÀÆln¨p. \nkvImc¯n kqd¯p dqw ]mcmbWw sNbvXp. ]mcmbW¯n\nSbn \_n(kz)¡v CSÀ¨ (CÂXn_mkv) kw`hn¨p. \nkvImcw \nÀÆln¨ tijw \_n(kz) C§s\ ]dªp: ip²n th hn[w \nÀÆln¡msX \t½msSm¸w \nkvIcn¡p¶ BfpIfpsS AhØsb´mWv? AhÀ am{XamWv \ap¡v JpÀB³ ]mcmbW¯n CSÀ¨bp m¡p¶hÀ (\kmCu).

hpfqAv \nÀÆln¡p¶Xnsâ ]pWy§fpw ^e§fpw [mcmfw lZokpIfn h¶n«p v. Camw _pJmcnbpw(d) apkvenapw(d) D²cn¡p¶ lZokv ImWpI.

Bsc¦nepw hpfqAv \nÀÆln¨mÂ, hpfqAv ]qÀ®cq]¯n `wKnbmbn \nÀÆln¨mÂ, AhcpsS sXäpIÄ (sNdptZmj§Ä) icoc¯n \n¶v ]pd¯p t]mIpw, \J§fpsS Nph«n \n¶v t]mepw ]pdt¯¡v t]mIpw (]qÀ®ambn ]m] apà\mIpw) (_pJmcn apkvenw).

Camw apkvenw(d) D²cn¡p¶ asämcp lZokv ImWpI

hnizmknbmb ASna hpfqAv \nÀÆln¨p apJw IgpInbm Ahsâ I®v sIm v t\m¡nb sXäpIpä§fn \n¶v, apJ¯v \n¶v Dänhogp¶ Ahkm\ XpÅn shÅt¯msSm¸w Ah³ tamNnX\mIpw. ssI IgpInbm Ahsâ Ccp Ic§Ä sNbvX sXäpIfn \n¶v Dän hogp¶ Ahkm\ XpÅn shÅt¯msSm¸w Ah³ apà\mIpw. ImepIÄ IgpIp¶tXmsS Imen \n¶v Dän hogp¶ shÅt¯msSm¸w, \S¶pt]mb Ipä§fn \n¶v tamN\w e`n¡pw. A§s\ sXäpIfn \ns¶Ãmw ip²\mbn Ah³ ]pdt¯¡v hcpw (apkvenw)

hpfqAv F¶ Ad_n ]Z¯nsâ DÛhw Xs¶ hfmA¯v F¶ {Inbm[mXphn \n¶mWv. CXnsâ AÀYw {]Imiw  F¶s{X. sXäpIpä§fneqsS h¶v tNÀ¶ AÔImc§Ä a\pjy\n \n¶v \o¡w sNbvXv {]` ]c¯p¶XpsIm mWv Cu {]{Inb¡v hpfqAv F¶ t]cv hcm³ ImcWsa¶v Camw C_v\plPÀ(d)hnsâ Xplv^bnepw aäv {KÙ§fnepw tcJs¸Sp¯nbn«p v. \_n(kz) Xs¶ hpfqCs\ kw_Ôn¨v {]Imiw F¶ÀYw hcp¶ \qÀ F¶v {]tbmKn¨Xmbn dnt¸mÀ«v sN¿s¸«ncn¡p¶p.

hpfqCsâ iÀXzpIÄ

Ckvemw \nÀt±in¨ hpfqC\pw Ipfn¡pw A©v \n_Ô\Ifp v.
(1) hpfqDw Ipfnbpw X\nshÅw(Xzlqdmb shÅw)sIm mbncn¡Ww. shÅw F¶v {]tbmKn¡pt¼mÄ \½psS a\Ênse¯p¶ km[mcW shÅamWv X\nshÅw F¶XpsIm v hnh£n¡s¸Sp¶Xv. Cf\oÀ shÅw, IªnshÅw, NmbshÅw XpS§nb hntijW§Ä tNÀ¯pam{Xw ]dbp¶ shÅ§Ä aXnbmhnsöÀYw. kp¶¯mb IÀ½§Ä¡v t]mepw X\n shÅamIWsa¶ \n_Ô\bp v. ^Xvlp apCu³ Xs¶ tcJs¸Sp¯p¶Xv ImWpI: X\nshÅw (hntijWanÃmsX shÅw F¶v ]dbmhp¶Xv) AÃmsX Aip²nsb DbÀ¯pItbm \Pkns\ \o¡pItbm aäv ip²nIÄ  kp¶¯mbXv t]mepw  e`yam¡pItbm Cà (^Xvlp apCu³). CXnsâ ASnØm\ambn  A³^m kqdbnse \n§sf ip²nbm¡m³ th n AÃmlp taÂ`mK¯v \n¶v \n§fpsS ta shÅs¯ Cd¡p¶psh¶ Bibw e`n¡p¶ JpÀB³ hmIyw Camw \hhn(d) DÄs¸sSbpÅ ]WvVnX·mÀ tcJs¸Sp¯nbncn¡p¶p. CÆnjbIambn [mcmfw lZokpIfpw D²cn¡s¸«n«p v. Camw amenIv(d) IS shÅs¯ kw_Ôn¨v D²cn¡p¶ lZokv \hhn(d) Xs¶ tcJs¸Sp¯p¶Xv ImWpI :

A_q lpssdd(d) \nthZ\w : HcmÄ dkqepÃmln(kz)tbmSv C§s\ tNmZn¨p: R§Ä kap{Z bm{X \S¯pIbmWv. Ipd¨v shÅw am{Xta IqsS sIm ph¶pÅq. B shÅap]tbmKn¨v hpfqAv  \nÀÆln¨m R§Ä Zmln¨v t]mIpw. At¸mÄ \ap¡v ISÂshÅw sIm v hpfqAv sN¿mtam? \_n(kz) ]dªp. ISÂ, AXnse shÅw XzlqdmWv. (kzbw ip²nbpÅXpw aäpÅXns\ ip²nbm¡p¶XpamWv.) AXnse \nÀÖoh hkvXp¡Ä lemepamWv(lZokv). InWänse shÅw D]tbmKn¨v \_n(kz) hpfqAv sNbvXXmbn lZokpIfn h¶n«p v. kwkw shÅw D]tbmKn¨v hpfqAv \nÀÆln¡p¶Xn\v hntcm[ansöv ]WvVnX·mÀ tcJs¸Sp¯nbncn¡p¶p. DjvWtaJeIfn sN¼v t]mepÅ teml¸m{X§fn shÅw kqcyXm]¯m NqSmbm AXv Idml¯msW¶v ]e ]WvVnX·mcpw hyàam¡nbn«p v.

càw, aew, aq{Xw XpS§nb \PkpIÄ tNÀ¶ Ipdª shÅhpw, Hcn¡Â \nÀ_Ôamb ip²oIcW¯n\v D]tbmKn¨ Ipdª  shÅhpw hpfqAv \nÀÆln¡mt\m Ipfn¡mt\m aäp ip²nIÄ hcp¯mt\m A\ptbmPyaÃ. shůn\v hfsctbsd £maw t\cn« kµÀ`§fn t]mepw hpfqCepw aäp ip²nIfnepw D]tbmKn¨ shÅw kw`cn¨p ho pw hr¯nbm¡p¶ kz`mhw kzlm_nIÄt¡m ap³KmanIfmb alm·mÀt¡m D­mbncp¶nsö Imcyw Camao§Ä Nq n¡m«nbn«p v. F¶m ^Àfn D]tbmKn¨ shÅw ho pw D]tbmKn¡msa¶ AwKoIrXaÃm¯ A`n{]mbw DbÀ¯n¡m«n hnizmknIfn Bib¡pg¸w D m¡m³ Nne ]p¯³hmZnIÄ \S¯p¶ {iaw \mw Pm{KXtbmsS ImtW Xp v.

(2) IgpIs¸Sp¶ Ahbh§fpsSta shÅw Hgp¡pI.
(3) shÅs¯ ]IÀ¨bm¡p¶ hkvXp¡Ä Ahbh§fpsS ta CÃmXncn¡pI,
(4) shÅw tNcp¶Xn\v XSÊamIpw hn[w ad CÃmXncn¡pI F¶nhbpw hpfqCsâ iÀXzpIfn s]«XmWv. \J¯n\pÅnse Agp¡v hpfqAv sN¿pt¼mÄ {i²nt¡­X\nhmcyamWv. shÅw tNÀ¶nsæn hpfqAv km[phmImXncn¡m\pw \nkvImcw Xs¶ \jvSs¸Sm\pw km[yXbps ¶v ]WvVnXcn ]ecpw kqNn¸n¨n«p v. (5) aq{XhmÀ¨, XpSÀ¨bmb Iogvhmbp ]pds¸SpI XpS§nb A kpJ§fm \nXy Aip²nbpÅhÀ kabw BhpIbpw Bsb¶ [mcW D mhpIbpw sNbvX tijw hpfqAv \nÀÆln¡Wsa¶Xpw iÀXzmWv.

hpfqCsâv ^ÀfpIÄ


hpfqC\v Bdv \nÀ_Ô LSI§fp(^ÀfpIÄ) v.

(1) \n¿¯v \nÀÆln¡Â. hnip² Jp ÀB\nse amCZ kqdbnse hpfqCs\ ]cmaÀin¡p¶ hmIy¯nsâ DÅdIfnte¡v Cd§ns¨¶ ]e ]WvVnX·mcpw B hmIy¯n \n¶v Xs¶ \n¿¯v \nÀ_ÔamIpsa¶ hn[n Is Sp¯n«p v. C_v\p lPdn AkvJem\n(d) ^Xvlp _mcnbn tcJs¸Sp¯p¶p.

hnip²JpÀB\nse CZm JpwXpwF¶ ]cmaÀi¯n \n¶v Xs¶ \n¿¯v \nÀ_ÔamIpsa¶ Bibw Deam¡fn NneÀ Is ¯nbn«p v. AXnsâ B´cnImÀYw \nkv Imcw \nÀÆlW¯n\v \n§Ä Dt±in¡p¶psh¦n AXn\v th n (B Dt±iw a\Ên sh¨psIm v) hpfqAv \nÀÆln¡pI F¶t{X (^XvlpÂ_mcn).

\_n (kz) ]dªp : XoÀ¨, AÃmlp \n§fpsS (\n¿¯nÃm¯) IÀ½§fnte¡v t\m¡p¶nÃ. F¦nepw Ah³ \n§fpsS \n¿¯pIfnte¡v t\m¡p¶p.

Camwim^nCu(d) ]dªXmbn amhÀZo Camw tcJs¸Sp¯p¶p. hpfqAv, Ipfn, F¶o ipNoIcW§Ä \n¿¯nÃmsX km[phmInÃ, XoÀ¨. IÀ½§Ä \n¿¯pIÄ sIm v am {XamsW¶ \_nhN\w Camw im^nCu(d) \n¿¯nÃmsX hpfqAv PmCkmIpsa¶v hmZn¨hÀs¡Xnsc sXfnhmbn kzoIcn¨p (lmhn). im^nCu aZvl_nse kÀÆ ]WvVnXcpw \n¿¯v \nÀ_ÔamsW¶pw AXmWv hpfqCsâ H¶mw ^Àsf¶pw hyàambn tcJs¸Sp¯nbn«p v.

Camw im^nCu(d) am{Xaà FÃm CamapIfpw \n¿¯v thWsa¶v hnhcn¨n«p v. Camw amenIv(d) AlvaZv(d)hpsaÃmw \nÀ_ÔamsW¶ ]£¡mcmWv. l\^o ]WvVnX·mcpw \n¿¯v thWsa¶v Xs¶bmWv ]Tn¸n¨Xv. F¶m \n¿¯nsâ hn[n kp¶¯msW¶s{X AhcpsS ho£Ww. C_mZ¯pIÄ¡v s]mXpsh \n¿¯v thWsa¶Xn CamapIÄ¡nSbn A`n{]mbhyXymkanÃ. l\^o ]WvVnX·mÀ cNn¨ {KÙ§fn \n¿¯n s\ t{]mÕmln¸n¡pw hn[w hnhcW§Ä [mcmfambn ImWmw. X_vbo\p lJmCJv F¶ l\^o {KÙ¯n tcJs¸Sp¯p¶p :hpfqCs\ IcpX kp¶¯mWv. Camw im^nCu(d) IÀ½§Ä \n¿¯pIÄ sIm msW¶ \_n(kz)bpsS hN\w ASnØm\am¡n \nÀ_ÔamsW¶v ]dªncn¡p¶p.

(2) apJw IgpIÂ. hpfqCsâ c mas¯ Ahn`mPy LSIamWv apJw IgpIÂ. hnip² JpÀB³ hyàambn¯s¶ ]Tn¸n¨ hnjbhpamWv. \n§Ä \n§fpsS apJ§Ä IgpIpI. \nkvImc¯n\v th n apJw IgpIWsa¶ hnjb¯n ]WvVnXtemI¯v HcmÄ t]mepw asämcp ho£Ww {]ISn¸n¨n«nsöv hyàambn CamapIÄ tcJs¸Sp¯nbn«p v.

apJw shÅap]tbmKn¨v IgpIWsa¶mWtÃm \nbaw. C¡mcW¯m shÅw Hgp¡m sX tIhew \\¡p¶Xv aXnbmhnsöpw AXn\v IgpIse¶v ]dbnsöpw ]WvVnX·mÀ hyàam¡nbn«p v.

km[mcW Xebnse apSn apf¡p¶ Øew apX c v XmSnsbÃpIfpsS Xmgv`mKw hsc \of¯nepw c v sNhn¡pänIÄ¡nSbn AIe¯nepapÅ Øe§fmWv apJsa¶v ]dªXv sIm v hnh£n¡s¸Sp¶Xv. apJs¯ aoi, XmSn, ]¶, Ca, ]pcnIw, IrXmhv, CS¯mSn XpS§nb tcma§Ä apJ¯n s]«Xpw IgpI \nÀ_ÔhpamWv. Np nsâ Nph¶ `mK§fpw s\änbn tcma§Ä apf¡p¶ `mKhpsaÃmw apJ¯n s]«Xpw IgpI \nÀ_ÔhpamWv. C¯cw tcma§Ä km[mcWbn Xn§n \ndbmdnÃ. C\n A]qÀÆambn BÀs¡¦nepw Xn§nb tcma§fp mbm AXnsâ DÅpw ]pdhpsaÃmw IgpI \nÀ_ÔamWv. apJw apgph\pw IgpInsb¶pd¸v hcWsa¦n XebpsS AÂ] `mKhpw IqSn IgptI X\nhmcyamWv. C¡mcW¯m AXv IqSn IgpI \nÀ_ÔamsW¶v IÀ ½imkv{X ]WvVnX·mÀ hnhcn¨ncn¡p¶p. F¶m I®nsâ DÄ`mKw IgptI XnÃ. IgpI kp¶¯v t]mepanÃ. Nne ]WvVnX·mÀ IgpIm³ ]mSnÃ, Idml¯msW¶v hsc ]dªn«p v. ImcWw I®nsâ DÅv IgpIp¶Xv I®nsâ kpc£sb _m[n¡p¶ XIcmdpIÄ¡v ImcWamtb¡pw. C¡mcyw Xplv^bn tcJs¸Sp¯nbn«p v.

(3) ssI IgpIÂ. hpfqCsâ aq¶mw ^Àfv ssI IgpIemWv. ap³ssI, apg³ssI, c v ap«pIÄ DÄs¸sS ssIIÄ IgpIWw. hnip² JpÀB\n ap«pIÄ DÄs¸sS \n§fpsS ssIIÄ IgpIWsa¶v ]Tn¸n¡p¶ hmNIamWv CXnsâ B[mcw. hpfqC ssI IgpIWsa¶Xn kapZmb¯n Hcp ho£W hyXymkhpanÃm¯ hnjbamWv. ap«pIÄ DÄs¸sS ssI IgpIWsa¶Xn\v apkvenw temI¯nsâ CPvamDw (GIm`n{]mbw) \_n   (kz)bpsS Ncybpw hnip² JpÀB\nse DZrX hmNIhpw sXfnhmsW¶v Camw C_v\plPdn sslXan(d) Xsâ Xplv^bn tcJs¸Sp¯nbn«p v. Camw alÃn(d) tcJs¸Sp¯p¶Xv ImWpI:

ap«pIÄhsc \n§fpsS ssIIÄ IgpIWsa¶v AÃmlp ]dªp. ap«phsc F¶ÀYw hcp¶ JpÀB\nI {]tbmK¯n ap«pIfpw DÄs¸Spsa¶Xn\v \_nbpsS {]hÀ¯\amWv sXfnhv. Camw apkvenw(d) D²cn¡p¶p: A_qlpssdd(d) hpfpAv \nÀÆln¨p. apJw ]qÀ®ambn IgpIn, ]ns¶ heXp ssI IgpIn, tXmf³I¿nsâ BZy`mKaS¡w IgpIn. tijw CSXp ssI IgpIn. tXmf³I¿nsâ BZy`mKw DÄs¸sS IgpIn. ]n¶oSv Xe XShn ]ndsI heXp Im IgpIn. IW¦mensâ XpS¡hpw IgpIn. ]n¶oSv A_qlpssdd(d) C§s\ ]dªp: \_n(kz) Cu cq]¯n hpfpAv \nÀÆln¡p¶Xv Rm³ I ncn¡p¶p.

tamXncw [cn¨hÀ ssI IgpIpt¼mÄ tamXnc¯nsâ Øe§fn shÅsa¯n¡m³ {]tXyIw {i²n¡Ww. C_v\p amP: D²cn¡p¶ Hcp lZokn C§s\ h¶n«p v: A_qdm^nAv(d) ]dªp. \_n(kz) \nkvImc¯n\v th n hpfqAv \nÀÆln¡pt¼mÄ AhnSps¯ tamXncw hncen sh¨v Nen¸n¡pambncp¶p. tamXncw Nen¸n¡Â hpfqCsâ kp¶¯pIfn s]«Xmbn C¯cw lZokpIfpsS ]Ým¯e¯n CamapIÄ hnhcn¨ncn¡p¶p. tamXncw Nen¸n¡msX shÅsa¯nsö [mcWbps ¦n Nen¸n¡Â \nÀ_ÔamsW¶pw ]WvVnX·mÀ ]Tn¸n¨n«p v.

apdn¡s¸« ssI

ssIbpsS AÂ]`mKtam ap«phtctbm AXn\p apIfn \nt¶m apdn¨p amäs¸« hyàn hpfqAv \nÀÆln¡pt¼mÄ F§ns\ IgpIpw?  Xplv^bn tcJs¸Sp¯p¶p: ssI AÂ]`mKw apdn¡s¸«m tijn¡p¶ `mKw IgpI \nÀ_ÔamIpw. ap«n \n¶v apdn¨p amäs¸«m tXmsfÃnsâ XpS¡ `mKw IgpI \nÀ_ÔamsW¶ ]WvVnX ho£WamWv {]kn²ambXv. ap«nsâ apIfn \n¶v apdn¨p \o¡s¸«psh¦n tXmf³ I¿psS _m¡n `mKw IgpI kp¶¯mWv (Xplv^).

kbmaokv Cc«IfpsS hpfqAv

sshZyimkv{X cwKs¯ ]pXnb NÀ¨mhnjbamsW¦nepw kbmaokv Cc«Isf kw_Ôn¨ hniZoIcW§Ä¡v CkvemanI IÀ½imkv{X {KÙ§fn \qäm pIfpsS ]g¡ap v. apkvenw ]WvVnXcpsS ZoÀLho£Whpw IÀ½ imkv{X¯nsâ ka{KXbpw Ckv emanI icoA¯nsâ hnimeXbpsaÃmw t_m[ys¸Sm\pw kXyhnizmknbpsS hnizmkw hÀ²n¡m\pw AXv ImcWamIpw. AXn\m CXv kw_Ôambn h¶ Hcp D²cWn ChnsS ]IÀ ¯p¶p.

Hcp a\pjy\v Ccp apJw krjvSn¡s¸«psh¦n c pw IgpI \nÀ_ÔamIpw. ssI ImepIÄ aqt¶m A[nItam kaambn krjvSn¡s¸«psh¦n apgph³ IgpI \nÀ_Ô amWv. \nÀ_Ôambn IgptI  ssI¡p apIfn IqSpXembn krjvSn¡s¸« ssI A]q À®amsW¦nepw bYmÀY ssI IgpIp¶tXmsSm¸w A[nIapÅ ssIbpw IgpI \nÀ_ÔamIpw. ap«n\v apIfn apf¨p h¶Xpw IgpI \nÀ_Ôamb ssI¡v t\scbÃmsX hfÀ¶Xpamb I¿msW¦n AXv IgptI Xnsöpw IgpI \nÀ_Ôamb ssI IÄ¡v t\sc hcp¶psh¦n B hcp¶ `mKw IgpI \nÀ_ÔamIpsa¶mWv kzoIcn¡s¸Smhp¶ icnbmb A`n{]mbw.


(4) Xe XSh hpfqCsâ {][m\ LSI§fn \memat¯Xv Xe XShemWv. Xe XShmsX hpfqAv \nÀÆln¨m hpfqAv km[phmIp¶XÃ. Xebnse sXmentbm XebpsS ]cn[nbnepÅ apSntbm t]cns\¦nepw XShnbm \nÀ_Ôamb Xe XSh \nÀÆln¨psh¶v Hcp hn[nIÀ¯mhn\v hn[n¡mw.

\n§Ä Xe XShWsa¶v hnip² JpÀB\n AÃmlp \nÀt±in¨Xpw Cu \nÀt±i¯nsâ hymJym\sat¶mWw \_n(kz) XebpsS s\dpIbnepw Xebn sI«nepambn XShnsb¶v Camw apkvenw(d) dnt¸mÀ«v sNbvXXpw, AÂ]sa¦nepw Xe XSh \nÀ_ÔamsW¶Xn\v sXfnhmbn Camw alÃn(d) Nq n¡m«nbncn¡p¶p. XebpsS ]cn[nbn \n¶v Cd§nt¸mb apSn XShnbm AXv Xe XShnbXmbn KWn¡s¸SpIbnÃ. Xe XShp¶Xn\v ]Icw HcmÄ Xe shÅsamgn¨v IgpInbm AXv Xe XShse¶ \nÀ_Ôw \nÀÆln¡emIpsa¶XmWv {]_eamb ho£Ww. Nen¸n¡msX shÅapÅ ssI Xebn sh¨mepw Xe XShembn KWn¡psa¶mWv Camw \hhn(d) an³lmPn hniZoIcn¡p¶Xv.

Xe XShWsa¶ Dt±iy]qÀÆw shůpÅn Xe¡papIfn Dän¡pItbm \\ª ssI Xebn sh¡pItbm Xe ag¡v hnt[bam¡pItbm sNbvXm km[mcWt]mse XShnbnsænepw aXnbmIpsa¶v Akv\ aXzmen_n hyàam¡nbn«p v.

DcpIm¯ aªv I«tbm sFkv IjvWtam D]tbmKn¨v Xe XShnbmepw aXnbmIpw. F¶m Ch c pap]tbmKn¨v Ahbh§Ä IgpIpt¼mÄ DcpIpIbpw shÅw HgpIpIbpw sNbvXm am{Xta aXnbmIq. Xe XShnb tijw apSn Ifªm XSh BhÀ ¯nt¡ Xnsöv Akv\ aXzmen_n tcJs¸Sp¯nbn«p v.

Xe XShepw aZvl_pIfpw

Xe AÂ]w XShnbm Xs¶ Xe XShse¶ _m[yX \nÀÆln¨h\mbn hn[n¡msa¶m Wv Camw im^nCu(d)hnsâ aZvl_v. CXnsâ XmÂ]cyw im^nCu aZvl_pImc³ hpfqAv \nÀÆln¡pt¼mÄ AÂ]w am{Xta XShm³ ]mSpÅq F¶Ã, adn¨v AÂ]w XShn hpfqAv \nÀÆln¨hsâ hpfqAv Akm[phmsW¶pw A§s\ \nkvIcn¨hsâ \nkv Imcw aS¡n \nÀÆln¡Wsa¶pw hn[n¡p¶nsömWv. F¶m hpfqAv \nÀÆln¡pt¼mÄ GXv aZvl_vImc\pw Xe apgph\pw XShWsa¶s{X Camw im^nCu(d) AS¡w kÀÆ{X ]WvVnX·mcpsSbpw \nÀt±iw. AlvaZv_v\p l¼Â(d)hpw Xsâ aZvl_pImcpw amenIv(d)hpw A\pbmbnIfpw Xe apgph³ XSh \nÀ_ÔamsW¶ ho£Ww {]ISn¸n¨hcpw tcJs¸Sp¯nbhcpamWv. Camw A_ql\o^(d)hpw im^nCu(d)hpw Xe apgph\pw XSIWsa¶v ]Tn¸n¨psh¦nepw apgph\pw \nÀ_ÔamsW¶v hn[n¨nÃ. im^nCu aZvl_n XebpsS GXv `mKhpw F{X Afhpw XShnbm aXnbmIpw. A_ql\o^ Camansâ aZvl_n aqÀ±mhv hsc XShWw. BIbm FÃm aZvl_nsâ CamapIfpw Xe apgph³ XSh hfsc {][m\amb Hcp IÀ½amsW¶v hnhcn¡p¶p. CXc ho£W¡mcpsS A`n{]mbs¯ am\n¡pIsb¶Xv Xs¶ Xe apgph³ XShp¶Xnsâ {]m[m\y¯n\v ImcWambn ^Xvlp apCu³ DÄs¸sS hnhn[ {KÙ§fn hniZoIcn¨n«p v. Camw im^nCu(d) Xs¶ ]dªXmbn Camw amhÀZn(d) D²cn¡p¶ hmNIw ImWpI: ]ns¶ Ah³ Xe aq¶v {]mhiyw XShWw. Xe apgph\pw c v sN¶nIfpw XShm³ {i²n¡p¶Xv Rm\njvSs¸Sp¶p XebpsS ap³`mKw sIm v Ah³ Bcw`n¡Ww.

Xe apgph³ XShp¶Xnsâ AwKoIrXhpw ]qÀ®hpamb cq]w Camw alÃnbpw aäpw C§s\ tcJs¸Sp¯p¶p: hpfqAv \nÀÆln¡p¶ hyàn Xsâ Nq phncepIÄ X½n tNÀ¯v XebpsS ap³`mK¯pw XÅhncepIÄ c v sN¶nIfnepw sh¨v c v ssIIfpw ]ncSnhsc sIm pt]mIemWv Xe apgph³ XShp¶Xnsâ  kp¶¯mb ]qÀ®cq]w.

Xebn adnªphogpw hn[w apSnbps ¦n ]ncSnbn \n¶v ap³`mKt¯¡v ssI sIm­pt]mIepw kp¶¯p v. apSnbpsS FÃm `mK¯pw \\hv F¯pIbmWv CXnsâ ^ew. apSn saSªnSpI, \ofapÅXmhpI, hfsc hfsc sNdnbXmhpI, apSn Xs¶ CÃmXncn¡pI XpS§nb ImcW§fm adnªp hogp¶ apSn Csæn ]ncSnbn \n¶v Bcw`n¨ Øet¯¡v XncnsI ssI sIm phtc Xnsöv ]qÀ®XbpsS hnhcW¯n Camw kIcn¿Â A³kzmcn(d)hns\ t]mse ]e {]apJcpw tcJs¸Sp¯nbn«p v. C§s\ Xe apgph³ XShp¶Xv ]pcpj\v am{Xaà kv{Xo¡pw lnPU¡psaÃmw CtX cq]¯n kp¶¯msW¶v {]tXyIw HmÀ½n¸n¡s«. AhÄ a¡\bptStbm X«¯ntâtbm DÅneqsS Xe XShpIbpw A\y]pcpj·mÀ ImWm¯ hn[w hpfqAv \nÀÆln¡pIbpw thWw.

F¶m XebnÂs¡«v, sXm¸n, XpS§nbh DbÀ¯m³ {]bmks¸SpItbm AXv \o¡m\pt±in¡mXncn¡pItbm sNbvXm AÂ]w XSIn _m¡n Ch¡v apIfn ]qÀ¯nbm¡Wsa¶v CamapIÄ hnhcn¡p¶p. \_n(kz)X§Ä aqÀ±mhv XShpIbpw _m¡n XebnÂs¡«n\v apIfn ]qÀ¯oIcn¡pIbpw sNbvXpsh¶v Camw apkvenw D²cn¨ kw`hamWv CXnsâ Hcp sXfnhv. C§s\ XShpt¼mÄ AXv \ndpIbmbncn¡p¶Xv \ÃXmsW¶v ]WvVnX·mÀ tcJs¸Sp¯nbn«p v. HcmÄ¡v c v Xebps ¦n im^nCu aZvl_v {]Imcw H¶v (AÂ]w) XShnbm aXnbmIpsa¶v Camw \hhn(d) iÀlp apl±_n tcJs¸Sp¯nbncn¡p¶p.


(5) Im IgpIÂ. hpfqCsâ A©mw ^Àfv s\cnbmWnbpÄs¸sS Im IgpIemWv. s\cnbmWn hsc Im IgpIWsa¶ hnip²JpÀB\nse A²ym]\hpw Cu A²ym]\¯nsâ hymJym\ambn \_n(kz) AhnSp¶v hpfqAv hnÀÆln¡pt¼msgÃmw s\cnbmWn DÄs¸sS ImepIÄ IgpInsb¶XpamWv CXn\v sXfnhv. Imen cq]w sIm­n«pÅ IodpIfpsSbpw Hm«IfpsSbpw DÅpIÄ IgpI \nÀ_ÔamWv. Imen Xd¨ apÅv s]m§n \n¡pIbpw AXnsâ AÂ] `mKw ]pdt¯¡v XÅpIbpw sNbvXpsh¦n AXv \o¡w sNbvXp B Øew IgpI \nÀ_ÔamsW¶v ^Xvlp apCu\nepw aäpw tcJs¸Sp¯nbn«p v. DÅnte¡nd§nb apÅv \o¡w sNbvXnsæn hpfqCs\ _m[n¡pIbnÃ. Imen Iodv hcmsX {]Xy£s¸« IpanfIfpsS DÅv IgptI XnÃ. Iodnb IpanfIfmsW¦n AXnsâ DÅv IqSn hr¯nbmt¡ X\nhmcyamWv. Im IgpIpt¼mÄ {i²nt¡  Hcp {][m\ `mKamWv aS¼v. ssiXyIme¯v {]tXyIn¨v aS¼n shÅw \\bmXncn¡m\pÅ km[yX IqSpXemsW¶pw {i²n¡Wsa¶pw ]WvVnX·mÀ DZvt_m[n¸n¨n«p v. Camw _pJmcnbpw apkvenapw(d) D²cn¡p¶p:

AÐpÃmln_v\p AwÀ(d) ]dbpIbmWv. \_n(kz)tbmsSm¸w a¡bn \n¶v aZo\bnte ¡v t]mIp¶ hgnbn Hcp shÅapÅ Øe¯v R§sf¯n. AkzvÀ \nkvImc¯nsâ kab¯v NneÀ hpfqAv sN¿m³ [rXn ImWn¨p. AhÀ [rXnbn Xs¶ hpfqAv \nÀÆln¨p. AhcpsS ASp¯v R§sf¯nbt¸mÄ shÅsa¯msX aS¼pIÄ Xnf§pIbmWv. CXv I t¸mÄ \_n(kz ]dªp. (IgpIp¶Xn hogvN hcp¯nb) aS¼pImÀ¡v henb in£. hpfqAv ]qÀ®ambn \nÀÆln¡pho³ (apkvenw).

(6) {Iaw ]men¡Â(XÀ¯o_v). \n¿t¯mSpIqSn apJw IgpIpI, tijw ssI IgpIpI, ]n¶oSv Xe XShpI tijw Im IgpIpI F¶n§s\ IÀ½§Ä {Iaambn sN¿pIbmWv Bdmw LSIw. \_n(kz) Cu {Iaw ]men¨psIm v am{Xsa hpfqAv \nÀÆln¨n«pÅq. am{Xaà hnip² JpÀB³ hpfqCsâ A²ym]\§fpÄs¡mÅp¶ hmIy¯n IgpI \nÀ_ÔapÅ Ahbh§Ä apJw, ssI, F¶nh ]cmaÀin¨ tijw IgptI  Imens\ kw_Ôn¨v ]cmaÀin¡p¶Xn\v ap¼v Xe XShWsa¶ ]cmaÀiw sIm ph¶Xv {Iaw ]cnKWn¡Wsa¶Xnte¡v kqN\bmsW¶v JpÀB³ hymJymXm¡Ä hyàam¡nbn«p v.

AÃmlp Bcw`n¨Xv sIm v \n§fpw Bcw`n¡pI F¶ lZokv hN\hpw XÀXo_n\v sXfnhmbn ]ecpw tcJs¸Sp¯p¶p.

hpfqCsâ \n¿t¯msS HcmÄ ap§nbm XÀXo_n\v kuIcyamIp¶ kabw ap§n Xmakn¨nsænepw hpfqAv e`n¡psa¶pw F¶m hpfqCs\ IcpXn tImcn Ipfn¡pIbmsW¦n XÀXo_v A£cmÀY¯n ]men¡Wsa¶pw ]WvVnX·mÀ ]Tn¸n¨n«p v. Cu kµÀ`¯n hpfqCtâXÃm¯ Ahbh§fn GsX¦nepw `mK¯v shÅw F¯mXncn¡pItbm F¯p¶Xn\v XSÊw D mhpItbm sNbvXm {]iv\ansöpw hyàam¡s¸«n«p v. sNdnb Aip²nbpw henb Aip²nbpapÅ HcmÄ henb Aip²nbn \n¶v ip²nbmIp¶psh¶ \n¿t¯msS Ipfn \nÀÆln¨m hpfqC\v ]Icw AXv aXnbmIpsa¶v ]WvVnX·mÀ tcJs¸Sp¯nbncn¡p¶p. ChnsS hpfqCsâ Ahbh§Ä ip²nbm¡nb tijw hpfqAv apdnbp¶ Imcy§Ä kw`hn¨m ho pw hpfqAv \nÀÆln¡Wsa¶v ]dtb XnÃtÃm. Ahbh§fn shÅw F¯nbn«ps ¶ anI¨ [mcW D mbm Xs¶ ip²oIcWw km[phmIpw.

hpfqAv \nÀÆln¡p¶h³ Hchbhw ip²nbm¡n Ignbp¶Xn\v ap¼v B Ahbhw ]qÀ®ambn ip²nbm¡nbXntem IgpInbXn Xs¶tbm kwibn¨m AXv ip²nbm¡nsb¶v Dd¸v hcp¯pIbpw AXn\v tijapÅ Ahbh§Ä ip²nbm¡pIbpw thWw. hpfqAv ]qÀ®ambn \nÀÆln¨v IgnªXn\v tijw C¯cw kwib§fp­mhp¶psh¦n AXn\v Hcp ]cnKW\bpw \ÂtI XnÃ. Cu kwibw \n¿¯nemsW¦n t]mepw ]cnKWnt¡ Xnsöv Camw C_v\plPÀ(d) hyàam¡nbncn¡p¶

\n¿¯v F´v? F§s\?

{]hrÀ¯ntbmSv _Ôs¸« Dt±iy¯n\mWv \n¿s¯¶v ]dbp¶Xv. lrZbamWv \n¿¯nsâ bYmÀY CSw. \mhv sIm v samgnªnsænepw a\Ên Icp¯p mbm \n¿¯mbn¡gnªp. lrZb¯n hnjbs¯ kw_Ôn¨v t_m[ap m¡m³ klmbn¡p¶Xn\m IcpXs¸Sp¶ hnjbw \mhv sIm v samgnbp¶Xv \ÃXmsW¶v ]WvVnX·mÀ tcJs¸Sp¯nbn«p v. D¨kabw hsc Nfnbnepw a®nepw A²zm\n¨ Hcp hyàn D¨¡v £oWw amäm\pw Nfn \o¡m\pambn Xsâ apJhpw ]ns¶ I¿pw IgpIn Xebn apSn icns¸Sp¯m³ AÂ]w shÅap]tbmKn¨v XShnbtijw Im \¶mbn IgpIpIbpw sNbvXp. Ct±l¯n\v hpfqAv F¶ Dt±iyap mbncp¶nÃ. hpfqCsâ \nÀ_Ô LSI§Ä sNbvXn«pap v. CXv bYmÀY¯n \n¿¯nÃm¯ IÀ½ambXv sIm v hpfqAv Bbn ]cnKWn¡pIbnÃ. F¶m hpfqAv F¶ IÀ½w sN¿p¶Xv ]cnKW\obamb Dt±iyt¯msSbpw hnNmct¯msSbpamIpt¼mÄ \n¿¯pw hpfqDw D mbn.

Aip²nsb DbÀ¯p¶p, hpfqAv \nÀÆln¡p¶p, hpfqAv F¶ ^Àfns\ \nÀÆln¡p¶p, hpfqCsâ LSI§Ä \nÀÆln¡p¶p, \nkvImcw kpPqZv XpS§n ip²n \nÀ_Ôamb Imcyw lemem¡p¶p XpS§nb hà Dt±ihpw a\Ên sh¨psIm mWv hpfqAv \nÀÆlnt¡ Xv. C¯cw \n¿¯pIfn hpfqCsâ ^ÀfpIÄ am{Xaà kp¶¯mb IÀ½§Ä IqSn DÄs¸Spsa¶pw \n¿¯pIfn ]dbs¸Sp¶ ^Àfn\v \nÀ_Ô LSIw am{Xsa¶ bYmÀY AÀYansöpw Xplv^bn C_v\plPÀ(d) hyàam¡nbn«p v. F¶m t_m[]qÀÆw kp¶¯ns\ kw_Ôn¨v \nÀ_ÔamsW¶ AÀY¯n ^ÀfmsW¶v hnNmcn¡p¶Xv Bcm[\IÄ sIm v Ifn¡emsW¶pw ]mSnsöpw ]WvVnX·mÀ tcJs¸Sp¯nbn«pap v.

aq{XhmÀ¨, càhmÀ¨, XpSÀ¨bmbn Iogvhmbp t]m¡v XpS§n \nXyAip²nbpÅhÀ hpfqAv \nÀÆln¡pt¼mÄ Aip²nsb DbÀ¯p¶psh¶v \n¿¯v sN¿cpsX¶pw \nkv Imct¯tbm atäm lemem¡p¶psh¶v IcpXWsa¶pw ]WvVnX·mÀ hnhcn¨n«p v.

hpfqCsâ ]qÀ®X¡v {]mcw`w apX Ahkm\n¡p¶Xv hsc \n¿¯p mbncn¡emWv Gähpw A`nImayw. (ankvhm¡v sN¿pt¼mÄ hpfqCsâ kp¶¯ns\bpw apJw IgpIpt¼mÄ hpfqCsâ ^Àfns\bpw IcpXnbm Cu ]qÀ®X e`n¡pw) F¶m apJw IgpIp¶Xnsâ XpS¡w apX \n¿¯p mbnsæn hpfqAv Xs¶ Akm[phpamIpw. C¡mcW¯m \n¿¯v sN¿p¶Xn\v ap¼v hà `mKhpw apJ¯p \n¶v IgpInsb¦n \n¿ ¯n\v tijw B `mKw ho pw IgpI \nÀ_ÔamWv. \n¿¯nsâ Gähpw \à cq]w hniZoIcn¨psIm v ^Xvlp apCu³ tcJs¸Sp¯p¶Xp ImWpI: ap³ssI IgpIpI, hmbn shÅw sIm¹n¡pI, aq¡n shÅw IbänNoäpI XpS§nb kµÀ`§fn hpfqCsâ kp¶¯v \nÀÆln¡p¶psh¶pw apJw IgpIpt¼mÄ ^Àfv \nÀÆln¡p¶psh¶pw thÀs]Sp¯n \n¿¯v sN¿p¶XmWv Gähpw \ÃXv. F¦n hpfqCsâ XpS¡w apX Xs¶ \n¿¯pambn CS]gInb alXzw e`n¡pw.

\n¿¯v \nÀÆln¨ tijw \n¿¯v A{]Xy£amIp¶ A]qÀÆ kµÀ`§fp mImw. hqfqAv \nÀÆln¡Wsa¶v IcpXn apJw IgpIn F¶n«v B Icp¯v a\Ên \n¶v t]mhpIbpw shdpsX XWp¸n¡pI, hr¯nbm¡pI F¶n§s\bpÅ Nn´IÄ a\Ên Øm\w ]nSn¡pIbpw sNbvXp. CXv kw_Ôambn Camw im^nCu(d) ]dbp¶Xmbn lmhnbn D²cn¡p¶Xv ImWpI:

HcmÄ \n¿¯v sNbvXp hpfp \nÀÆln¡m³ Bcw`n¨ tijw \n¿¯v A{]Xy£ambmepw {]kvXpX \n¿¯v sIm v hpfqAv km[phmIpw. Ahbh§Ä XWp¸n¡pI, hr¯nbm¡pI F¶n§s\ am{Xw (hpfqCs\ IcpXmsX) IcpXn IgpInb Ahbh§Ä ho pw IgpIWw(lmhn). ]cnKW\obamb hpfqCsâ Icpt¯msSm¸w XWp¸n¡pI, hr¯nbm¡pI XpS§nb Icp¯pIÄIqSn D mbm hpfqAv km[phmIpsa¶v Camw C_v\plPÀ(d) Xplv^bn  tcJs¸Sp¯nbncn¡p¶p.

\n¿¯v sNbvXv hpfqAv \nÀÆln¡p¶Xn\nSbn hpfqAv apdnbp¶ Imcyw kw`hn¡pItbm hà apS¡hpw ImcW¯m hpfqAv ths ¶v sh¡pItbm sNbvXpsh¦n hpfqC \n¶v Xm³ \nÀÆln¨ `mK¯n\v Iqen e`n¡psa¶v IpÀZnbn tcJs¸Sp¯nbn«p v. \n¿¯pambn _Ôs¸Spt¼mÄ aq¶v Imcy§Ä s]mXphmbn a\Ênem¡mw. H¶v \n¿¯v sN¿s¸Sp¶ hnjbw \mhv sIm v ]dbpI. CXv \ÃXmWv. hpfqAv XpS¡w apX Ahkm\n¡p¶Xv hsc \n¿¯v a\Ên Xs¶ kq£n¡pI. CXv Gähpw ]pWyapÅ k¼qÀ® cq]amWv. \n¿¯v XpS¡¯nep mhpIbpw IÀ½w Ignbp¶Xn\v ap¼v B \n¿¯n\v hncp²amb Icp¯pIÄ CÃmXncn¡pIbpw sN¿pI.  CXv \nÀ_ÔamWv. C¡mcW¯m CS¡v hpfqCsâ Icp¯ns\ HmÀ½n¡msX tIhew hr¯nbm¡pI, XWp¸n¡pI XpS§nb hnNmc§Ä am{Xw a\Ên sht¨m, sNbvXpsIm ncn¡p¶ hpfqAv \nÀ¯nsh¡pI F¶v hnNmcnt¨m Ahbh§Ä IgpInbm AXv ]cnKWn¡s¸Snsöv ]WvVVnX·mÀ hyàam¡nbp v.

hpfqAv apdnbp¶ Imcy§Ä

hpfqAv \mev Imcy§Ä sIm v apdnªpt]mIpw.

(1) Hcp hyànbpsS ap³ ]n³ Zzmc§fnsem¶neqsS C{µnbaÃm¯ hÃXpw ]pd¯v h¶psh¶v Dd¸ps ¦n hpfqAv \jvSs¸«pt]mIpw. tIhew kwibw sIm v hpfqAv apdnbpIbnÃ. Imäv t]mse {]ISambn Im Wm¯tXm aq{Xw t]mse XSnbpÅ hkvXpthm \\hpÅtXm \\hv CÃm¯tXm F´v ]pd¯v h¶mepw hpfqAv apdnbpw.

A]qÀÆambn am{Xw ]pd¯v hcmdpÅ ss]Âkv tcmKnbpsS càw t]mse hÃXpw ]pds¸«mepw hpfqAv apdnbpw. ]pd¯v h¶ hkvXp icochpambn thÀ]ncnªnsænepw hp fqAv \jvSs¸Spw. AÂ]`mKw ]pd¯v h¶ hnc DÅnte¡v Xncn¨v t]mbmepw hpfqAv apdnªXmbn IW¡m¡s¸Spw. F¶m AÀikv tcmKnbpsS AÀikv kzbw shfnbnte¡v h¶Xn\m hpfqAv apdnbpIbnsöv _lp: AÂIamepÀd±mZv(d) ^Xvh sNbvXn«p v. hnip² JpÀB\nse amCZ kqdbn \n§Ä aeaq{XhnkÀÖ\w sNbvXmÂ……”, kv{XoIsf kv]Àin¨mÂ………. XpS§nb JpÀB³ hmNI§fpwImäv, iÐw XpS§nbh aqeaÃmsX hpfqAv Csöpw aäpw Bibw hcp¶ lZokpIfpamWv C§s\ hpfqAv apdnbpsa¶Xn\v ]WvVnXcn ]ecpw sXfnhmbn D²cn¨ncn¡p¶Xv. Xo{hhnImc¯n\v ap¼v ]pd¯vhcp¶ HcpXcw {ZmhIamWv aZvbv. CXpw CXn\v kam\amb hÃXpw ]pd¯v h¶m hpfqAv apdnbpw. Camw _pJmcn(d)bpw apkvenapw(d) D²cn¡p¶p,

Aen(d) ]dªp, Rm³ “aZvbv” [mcmfw ]pds¸Sp¶ ]pcpj\mbncp¶p. aIfpsS `À¯mhmbXn\m \_n(kz)tbmSv CXns\ kw_Ôn¨v t\cn«v tNmZn¡p¶Xn Rm³ eÖbpÅh\mbncp¶p. A§s\ Cu hnjbw tNmZn¡m³ anJvZmZnt\mSv Rm³ IÂ]n¨p. anJvZmZv \_n(kz)tbmSv tNmZn¨p. AhnSp¶v ]dªp, Kply`mKw IgpIWw. hpfqAv \nÀÆln¡Ww.

\_n(kz)tbmSv aZvbns\ kw_Ôn¨v Rm³ tNmZn¨psh¶pw aZvbv ImcWw hpfqAv \nÀ_ÔamsW¶pw C{µnbw ]pds¸«m Ipfn \nÀ_ÔamsW¶pw \_n(kz) ]dªpsh¶v Aen(d) hyàam¡nbXmbn Camw XnÀapZn(d)bpw dnt¸mÀ«v sNbvXn«p v. iÐtam hmk\tbm CÃmsX hmbp ]pds¸«mepw hpfqAv apdnbpsa¶v ]WvVnX·mÀ tcJs¸Sp¯nbn«p v. lZoknsâ {KÙ§fnepw C¡mcyw hnhcn¨Xv ImWmw. Camw _pJmcn(d) tcJs¸Sp¯p¶p:

lfdau¯pImc³ HcmÄ tNmZn¨p. Hm, A_qlpssddm: lZkv (hqfqAv apdnbp¶ Imcyw) F´mIp¶p? A_qlpssdd(d) ]dªp. ^pkmAv Asæn fpdmXvzv. (^pkmAv, iÐtam hmk\ tbm CÃmsX hmbp ]pd¯v hcnI. fpdmXzv, iÐt¯msS hmbp ]pd¯v hcnI.). Cu hnjb¯n NneÀ krjvSn¨phnSp¶ A]iÐ§Ä hnizmknIÄ AhKWn¡Wsa¶v {]tXyIw DWÀ¯s«.

\n§fnsemcmÄ ^pkmAv sNbvXm (iÐanÃmsX hmk\bnÃmsX hmbp ]pd¯v hn «mÂ) Ah³ hqfqAv \nÀÆln¡s« F¶v \_n(kz) hyàambn¯s¶ \nÀt±in¨Xmbn lZokn h¶n«p v.

km[mcW Zzmcw ASªpt]mb hyànbpsS Bamib¯n\v NphsS cq]s¸« {]tXyI Zzmc¯neqsS hÃXpw ]pdt¯¡v h¶m hpfqAv apdnbptam? apdnbpw. A]qÀÆ hkvXp ]pdt¯¡v h¶mepw apdnbpsa¶v Xs¶bmWv {]_ew. km[mcW Zzmcw ASbpIbpw Bamib¯n\v apIfn (s]m¡nfntem s]m¡nfn\v apIfntem) Zzmcw {]Xy£amhpIbpw AXneqsS hÃXpw ]pd¯v hcnIbpw sNbvXm hpfqAv apdnbnsöXmWv {]_e ho£Ww. km[mcW Zzmcw Xpd¶pXs¶ \n¡p¶ kmlNcy¯n Bamib¯nsâ NphsS {]Xy£s¸« Zzcm¯neqsS hÃXpw ]pd¯v h¶mepw hpfqAv apdnbnsömWv {]_ew (an³lmPv). hnhn[ cq]¯nepÅ ikv{X{InbIÄ hym]Iamb hÀ¯am\ Ime¯v C¯cw \nba§Ä {]mtbmKnI Xe¯n Bhiyambn hcp¶p.


(2) _p²n \o§pI

_p²nbpsS hnthNI iàn \o§nt¸mbm hpfqAv apdnªXmbn IW¡m¡s¸Spw. elcn, {`m´v, t_m[£bw, Dd¡v XpS§nbh hnthIw \o§nt¸mIp¶ Imcy§fmWv. kzlolmb lZokn C§s\ h¶n«p v. c v I®pIÄ aeZzmcs¯ ]nSn¨psI«p¶ hkvXphmWv. AXn\m Bsc¦nepw Dd§nsb¦n Ah³ hpfqAv \nÀÆln¡s«. Cu lZokn c v Is®¶v ]dªXv Dd¡anÃmsX DWÀ¶p \n¡p¶ AhØsb kqNn¸n¨psIm mWv. lZoknsâbpw IÀ½imkv{X¯nsâbpw ]WvVnX·mÀ C¡mcyw hyàam¡nbn«p v.

hnthNI iàn \in¡m¯ hn[apÅ Dd¡nsâ {]mcw`Zi (Dd¡w Xq§Â) sIm v hpfqAv apdnbnÃ. Bibw a\Ênem¡m³ Ignbp¶nsænepw kwkmc¯nsâ iÐw tIÄ ¡p¶psh¦n AXv Dd¡aÃ. Dd¡w Xq§emWv. th hn[w kuIcys¸Sp¯n Iqäpw Imäpsam¶pw ]pdt¯¡v t]mIm³ km[yamIm¯ hn[w Ccp¶v Dd¶p§hsâ hpfqAv apdnbnsöv IÀ½imkv{X hnZKv[À Nq n¡m«nbn«p v. HcmÄ Xsâ Dd¡ns\ kw_Ôn¨v AXv Dd¡v Xs¶bmtWm tIhew Dd¡w Xq§Â am{XamtWm F¶v kwibn¨m Ahsâ hpfqAv apdnªXmbn KWnt¡ Xnsöv CamapIÄ ]Tn¸n¡p¶p.


(3) Kplykv]Ài\w

ap³ssIbpsS DÄ`mKw sIm v a\pjysâ Kply`mKw kv]Àin¡p¶XmWv hpfqAv apdnbp¶ aq¶mw ImcWw. sNdnb Ip«nbptStbm acWs¸«hcptStbm Kply`mKw sXm«m t]mepw hpfqAv apdnbpw. Kply`mKw tOZn¡s¸« Øe¯v kv]Àin¡p¶Xn\mepw hpfqAv \jvSs¸«pt]mIpw. XnÀapZnbpw aäpw dnt¸mÀ«v sNbvX lZokn HcmÄ Kply`mKw kv]Àin¨m Ah³ hpfqAv \nÀÆln¡s« F¶v \nÀt±in¡s¸«n«p v.  asämcp lZokn C§s\ h¶n«p v : \n§fnsemcmÄ Ahsâ ssIsIm v XSÊhpw adbpanÃmsX Ahsâ Kply`mKw kv]Àin¨m Ah³ hpfqAv \nÀÆln¡s«. Cu lZokpIfn kz´w Kply`mKw kv]Àin¨m Xs¶ hpfqAv \nÀÆln¡Wsa¶mWv \nÀt±iw. F¦n A\ytâXv ]dtb XnsömWv ]WvVnXho£Ww. arK§fpsS Kply`mKw kv]Àin¨pt]mbm hpfqAv apdnbnsöv Camw \hhn(d)hpw aäpw tcJs¸Sp¯nbn«p v.

HcmÄ¡v Hcp I¿n c v ap³ssIIfps ¦n c n GXv sIm v kv]Àin¨mepw hpfqAv apdnbpw. F¶m H¶v {]hÀ¯\£ahpw asäm¶v IqSpXepamsW¶v t_m[yaps ¦n {]hÀ¯\tbmKyamb ssIsIm v sXm«m am{Xta hpfqAv apdnbpIbpÅq. hncepIÄ¡v t\sc IqSpXembn apf¨p hfÀ¶ hnc I¿nse km[mcW hncepIÄ t]msebmsW¶vv ]WvVnX·mÀ ]Tn¸n¡p¶p.


(4) kv{Xo kv]Ài\w

A\y kv{Xo ]pcpj·mcpsS NÀ½§Ä ]ckv]cw tNcp¶Xv hpfqCs\ apdn¡p¶ \memw ImcyamWv. hnip² JpÀB\nse \n§Ä kv {XoIsf kv]Àin¨m F¶ Bibw hcp¶ hmIyamWv CXnsâ hniZoIcW¯n ]WvVnX·mÀ tcJs¸Sp¯p¶Xv. km[mcW I m hnImcap mIm¯ hn[apÅ sNdnb s]¬Ip«nsb ]pcpj³ kv]Àin¨mepw A§s\bpÅ B¬Ip«nsb kv{Xo kv]Àin¨mepw hpfqAv apdnbpIbnÃ. apSn, \Jw, ]Ãv XpS§nbh kv]Àin¡p¶Xv hpfqCs\ apdn¡ptam F¶Xn hyXykvX ho£W§fp v. apdnbnsöXmWv {]_esa¶v Camw \hhn(d)hpw aäpw hyàam¡p¶p. Cu hnjb¯n Pohn¨ncn¡p¶hÀ acn¨hÀ F¶ hyXymkanÃ. acn¨ A\ykv{Xosb ]pcpj³ sXm«mepw A\y]pcpjs\ kv{Xo sXm«mepw hpfqAv apdnbpw. F¶m km[mcW \ne¡v sXm«hsâbpw sXmSs¸«hsâbpw hpfqAv apdnbpsa¶mWv {]_eamb A`n{]mbsa¦nepw a¿n¯ns\bmWv sXmSp¶sX¦n a¿n¯nsâ hpfqAv Hcn¡epw apdnbpIbnsöXn A`n{]mbhyXymkanÃ. Pohn¨ncn¡p¶hcnÂ, sXm«hsâ hpfqAv am{Xta apdnbpIbpÅqsh¶pw sXmSs¸«hsâ hpfqAv apdnbpIbnsöpapÅ ho£Ww im^nCu aZvl_n {]_eaÃ.

hpfqAv apdnbp¶ Imcy§Ä aZvl_pIfnÂ

hnip² JpÀB\pw \_n(kz)bpsS NcybpamWv Ckvemansâ aqe{]amW§Ä. CPvamDw Jnbmkpw JpÀB\nsâbpw lZoknsâbpw ]Ým¯e¯n {]amW§fmbn¯ocpIbmWv. {]amW§Ä hymJym\n¡m\pw hniZoIcn¡m\pw {]Ya A[nImchpw AÀlXbpw \_n(kz)bpsS injy·mcmb kzlm_nIÄ¡mWv. AhcpsS NphSpIÄ¡\pkrXambn am{Xta tijapÅhÀ¡v JpÀB\pw kp¶¯pw hymJym\n¡m³ \nÀÆmlapÅq. {]amW§fn Xncnadn \S¯nbpw ZpÀhymJym\w sNbvXpw \nba§Ä krjvSn¡p¶ ]utcmlnXy¯n \n¶v CkvemanI IÀ½imkv{Xs¯ kwc£n¡m\mWv Ckvemw hymJym\¯n\pÅ {]mamWnIm[nImcw kzlm_¯n HXp¡n \nÀ¯pIbpw ]n¡me ¡mtcmSv Ahsc ]n´pScm³ \nÀt±in¨Xpw. hnip² JpÀB\n kzlm_¯nsâ Cu A[nImcw hyàam¡p¶ [mcmfw hmNI§fp v.

CXnsâ ]Ým¯e¯n hnip² JpÀB\nepw lZokpIfnepw hyàambn ]cmaÀi§fnÃm¯ hnjb§fn am{Xw hnizmknIfpsS {]mtbmKnI PohnX¯n {]iv\sam¶pw krjvSn¡m¯ hn[w CamapIÄ hyàam¡nb hn[nIfn Nne ho£W hyXymk§fp v. hpfqAv apdnbp¶ hnjb§Ä kw_Ôambn B ho£W hyXymk§Ä \mw ]Tn¡p¶Xv \¶mbncn¡psa¶v IcpXp¶p.  icoc¯n \n¶v \Pkv ]pds¸«m hpfqAv apdnbptam? C¡mcy¯n aq¶v ho£W§fmWv \nehnepÅXv. Hcp ho£Wa\pkcn¨v icoc¯nsâ hà `mK¯v \n¶pw \Pkmb GXv hkvXp ]pd¯v h¶mepw hpfqAv apdnbpw. CX\pkcn¨v aehpw aq{Xhpw am{Xaà càw h¶mepw OÀ²n¨mepsams¡ hpfqAv apdnbpw. Camw A_ql\o^(d) Cu ho£W¡mc\mWv.

aeaq{X Zzmc§fneqsS C{µnbaÃm¯ hÃXpw ]pds¸«m hpfqAv apdnbpsa¶mWv c mw ho£Ww. CXmWv Camw im^nCu(d)bpsS aZvl_v.

aew, aq{Xw, hmbp XpS§n km[mcW ]pd¯v hcp¶ hkvXp BtcmKyapÅh\n \n¶v aeaq{X Zzmc§fneqsS ]pd¯v h¶m hpfqAv apdnbpsa¶mWv aq¶mw ho£Ww. Camw amenIv(d)hpw aäpw Cu amÀ¤amWv kzoIcn¡p¶Xv.

BtcmKyapÅ Hcmfn \n¶v (hmÀ¨¡mc\Ãm¯h\n \n¶v) aew, aq{Xw, hmbp, aZ Pew, hZvbv (`mcapÅ hkvXp Npa¡pt¼mgpw aäpw ]pd¯v hcp¶ HcpXcw {ZmhIw.) XpS§nbh ]pds¸«m hpfqAv apdnbpsa¶Xn Camao§Ä GIm`n{]mb¡mcmWv. hpfqAv apdnbpsa¶ hnjb¯n ho£W hyXymkapÅ hà Imcyhpw A\p`hs¸«hÀ hpfqAv \nÀÆlnt¡ XmsW¶Xnepw ]WvVnXÀ¡nSbn s]mXpsh A`n{]mbhyXymkanÃ. Hcp bYmÀY hnizmkn ]WvvVnXcpsS ho£W hyXymk§Ä DÄs¡mÅWsa¶v FÃmhcpw ]Tn¸n¨ hnjbhpamWv. CXv km[n¡m¯ kmlNcy¯n AwKoIrX Camans\ A\pIcn¨psIm v sN¿p¶ {]hÀ¯\§Ä¡v Hcp ]WvVnX\pw hntbmPn¸v {]ISn¸n¡p¶panÃ. C¡mcW¯m Cu A`n{]mb hyXymkw {]mtbmKnI Xe¯n hnizm knIfn {]iv\§Ä krjvSn¡m¯Xpw hnja L«§fn A\p{KlhpamWv.

Dd¡w hpfqCs\ apdn¡ptam? C¡mcy¯n t]cn\v aq¶v ho£W§Ä \ne\n¡p¶p sh¦nepw FÃm ho£Wa\pkcn¨pw Dd§nbh³ hpfqAv \nÀÆlnt¡ Xv A\nhmcy amWv.

Dd¡w sIm v Xs¶ Dd§nbhsâ hpfqAv apdnbpsa¶mWv Hcp ho£Ww. Dd¡w sIm à hÃXpw ]pds¸Sp¶Xv sIm mWv hpfqAv apdnbp¶Xv., Dd¡n hmbpthm atäm ]pds¸«m hpfqAv apdnbpw. Csæn apdnbnà CXmWv asämcp ho£Ww. Dd¡w c v hn[aps ¶pw icnbmb Dd¡w sIm v hpfqAv apdnbpsa¶pw. DucbpsS `mKw icns¸ Sp¯n Ccp¶v Imtäm atäm ]pd¯v hcm¯hn[w Dd§p¶Xv sIm v hpfqAv apdnbnsöXpamWv aq¶mw ho£Ww. a\pjysâ hnthIw \o§nt¸mIp¶ elcn, t_m[£bw, {`m´v XpS§nbhbpw Cu hnjb¯n Dd¡n\v XpeyamsW¶mWv _lp`qcn`mKw ]Wv VnXcpsSbpw \ne]mSv.

kv{Xo kv]Ài\w hpfqCs\ apdn¡ptam? adbnÃmsX A\y kv{XoIsf sXmSp¶Xv hpfqCs\ apdn¡psa¶mWv Hcp aZvl_v. B\µ]qÀÆw kv]Ài\ap mbm am{Xta apdnbpIbpÅqsh¶v asämcp aZvl_v. kv{XoIsf sXmSp¶Xv sIm v hpfqAv \nÀÆln¡Wsa¦nepw AXv \nÀ_ÔamsW¶v ]dbmhXsömWv aq¶mw aZvl_v. hnip² JpÀB\nse Hu emakvXpan¶nkmA F¶ hmIy¯nsâ hymJym\¯n kzlm_nIÄ¡nSbn ho £W hyXymkap mbXmWv Cu hnjb¯n hnhn[ aZvl_pIfp mIm³ ImcWambXv. A\ykv{Xo kv]Ài\w Xs¶ hpfqCs\ apdn¡psa¶mWv Cu hmIy¯neqsS ]Tn¸n¡p¶sX¶pw [mcmfw kzlm_nIÄ ho£n¡p¶p.

{]kn² kzlm_n C_v\pDaÀ(d) ]dbp¶Xv ImWpI, ]pcpj³ Ahsâ kv{Xosb Npw_n¡p¶Xpw ssI sIm v sXmSp¶Xpw JpÀB\n hpfqAv apdnbp¶Xn\pÅ ImcWambn ]Tn¸n¨ apemak¯n s]«XmWv. Bsc¦nepw `mcysb Npw_n¡pItbm ssI sIm v sXmSpItbm sNbvXm Ah\v hpfqAv \nÀÆln¡Â \nÀ_ÔamWv (aniv¡m¯v). ]pcpj³ `mcysb Npw_n¨m hpfqAv \nÀ_ÔamsW¶v kzlm_n {]apJ\mb C_v\p akvDuZv (d)]dbmdp mbncp¶p (aniv¡m¯v).

c mw Jeo^ DaÀ(d) ]dªp: `mcysb Npw_n¡p¶Xv JpÀB\n hpfqAv apdnbm³ ImcWambn hnhcn¨ ewkn s]«XmWv. AXn\m \n§Ä hpfqAv \nÀÆln¡pI (aniv¡m¯v).

DaÀ(d), C_v\p akvDuZv(d), C_v\p DaÀ(d), sskZv_v\p Akvew(d), AÐpÃmln _v\p Aºmkv(d), A_qaqk AivAcn(d) XpS§nb kzlm_n {]apJÀ DÄs¸sS [mcmfw ]ÞnX·mÀ Cu ho£W¡mcmsW¶v dnt¸mÀ«v sN¿s¸«Xmbn l\^o ]WvVnX·mÀ t]mepw tcJs¸Sp¯nbn«p v. Nne ]p¯³ hmZnIÄ Cu hnjbw ]cnlmk ]qÀÆw AhXcn¸n¨v kXyhnizmknIsf Bib¡pg¸¯nem¡mdp v. kv{XoIsf sXm«m hpfqAv apdnbpsa¶Xv Camw im^nCu(d) krjvSn¨ \nbaaÃ. adn¨v hnip² JpÀB\n\v {]apJcmb kzlm_nIÄ \ÂInb hymJym\¯nsâ ]Ým¯e¯n AhÀ ]dª hn[nbmWv. Cu hn[n DÄs¡mÅp¶Xns\ Hcp Camapw tNmZyw sNbvXn«nÃ. sN¿m³ \ymbhpanÃ. tNmZyw sN¿p¶hÀ kzlm_nIsfbpw JpÀB\n\v AhÀ \ÂInb hymJym\§sfbpamWv tNmZyw sN¿p¶Xv. Cu hnjb¯n [n¡mc¯nsâbpw Al¦mc¯nsâbpw kz `mhw Dt]£n¡pIbmWv kXyhnizmkn¡v c£.

\_n(kz) X§Ä hpfqAv \nÀÆln¨ tijw `mcy Bbni(d)sb kv]Àin¨psh¶pw AXnsâ t]cn AhnSp¶v hpfqAv \nÀÆln¨nsöpw Nne dnt¸mÀ«pIÄ D²cn¨v NneÀ ]dbmdp v. C§s\ bYmÀY¯n Hcp dnt¸mÀ«pw D²cn¡s¸«nt«bnÃ. kv]Ài\w \S¶psh¶v Duln¡mhp¶ dnt¸mÀ«pIsf kw_Ôn¨v AXv ad¡v apIfnembncn¡msa¶v Camw \hhn(d) DÄs¸sSbpÅ ]WvVnX·mÀ hniZoIcn¨n«p v. k{XoIsf sXm«m hpfqAv apdnbpsa¶dnbn¡p¶ JpÀB³ hmIyw AhXcn¡p¶Xnsâ ap¼mbncn¡m\pw km[yXbp v.

Kply`mKw kv]Àin¨m hpfqAv \nÀÆln¡Wsa¶v FÃm ]WvVnX·mcpw iàambn DÂt_m[n¸n¡p¶p. Cu hnjb¯n CamapIÄ¡nSbn {]mtbmKnIXe¯n A`n{]mbhyXymkanÃ. Camw im^nCu(d), Camw AlvaZv(d) XpS§nbhÀ Kply`mKw kv]Àin¡p¶Xv sIm v hpfqAv apdnªpt]mIpsa¶v hyàambn¯s¶ ]Tn¸n¨n«p v.

thhn¨ `£Ww Ign¨m hpfqAv apdnbpsa¶pw \nkvImc¯n Nncn¡p¶XpsIm v \nkvImcw am{Xaà hpfqAv Xs¶ _mXznembv t]mIpsa¶ \ne]mSpIfpw sh¨p]peÀ ¯nb alm ]WvVnX·mcpap mbn«p v.

ap³ssI IgpIpIÂ

CXv hpfqCsâ kp¶¯pIfn s]«XmWv. Camw _qJmcnbpw(d) apkv enapw(d) AÐpÃmln _v\p sskZv(d) hntâXmbn D²cn¨ lZokmWv CXnsâ sXfnhv. \_n(kz)X§fpsS hpfqCs\ hnhcn¡pt¼mÄ AÐpÃmln_v\p sskZv(d) ]dªp: “”\ _n(kz) shÅw sIm phcm\mhiys¸«p. AXn \n¶v ssIIfpsS ta shÅsamgn¨v aq¶v {]mhiyw IgpIn. Jn_ve¡v A`napJambn \n¶psIm mWv hpfphnsâ FÃm {]hr¯nIfpw \nÀhln¡Â kp¶¯v. ADuZpw _nkvanbpw Xmsg ]dbp¶ ZnIvdpw sNmÃns¡m mWv ap³ssI IgptI Xv. hpfpCsâ kp¶¯ns\ Rm³ ho«p¶psh¶v ap³ssI IgpIm³ Bcw`n¡pt¼mÄ IcpXepw kp¶¯pIfn s]«XmWv.

ÃóÔúåóÏõ Çóäú áÇó Çöáóåó ÇöáÇøó Çááåõ æóÍúÏóåõ áÇó ÔóÑöíßó áóå õ æóÇóÔúåóÏõ Çóäø ãõÍóãøóÏðÇ ÚóÈúÏõåõ æóÑóÓõæáõåõ ÇóáúÍóãúÏõ ááåö ÇáøóÐöí ÌóÚóáó ÇúáãóÇÁó ØóåõæÑðÇ


_nkvan sNmÃÂ

GXv \à Imcyw Bcw`n¡pt¼mgpw _nkvan sNmÃnbmWtÃm Bcw`nt¡ Xv. _nkvan sIm v Bcw`n¡s¸«n«nÃm¯ GXv  \à Imcyhpw \· IpdªXmsW¶v \_n(kz) ]Tn¸n¨ncn¡p¶p. hpfqC _nkvan sNmÃWsa¶v {]tXyIambn¯s¶ AhnSp¶v IÂ]n¨n«p v. A\kv(d) ]dbp¶p. \_n(kz)bpsS kzlm_namcn NneÀ hpfpAv \nÀÆln¡m³ shůn\mhiys¸«p. \_n(kz)¡v shÅw e`n¨nÃ. \_n(kz) tNmZn¨p. \n§fnemsc¦nepw hiw AÂ]w shÅapt m? AÂ]w shÅw Btcm sIm ph¶p. AhnSps¯ ]cnip²amb Icw shÅapÅ ]m{X¯n sh¨p. AhnSp¶v ]dªp: \n§Ä _nkvan sNmÃn hpfpAv \nÀÆln¡pI. A§s\ \_nbpsS ssIhncepIÄ¡nSbneqsS shÅw Ddh s]m«nsbmgpIp¶Xv Rm³ I p. FÃmhcpw hpfpAv \nÀÆln¨p. AhÀ Fgp]tXm fw BfpIfp mbncp¶p (\kmCu).

\_n Xncpta\n(kz) ]dªp: \n§Ä _nkvan sNmÃn hpfqAv \nÀÆln¡pI. _nkvan sNmÃm¯h\v(]qÀ®)hpfqAv CÃ. Camw _pJmcn(d) Xsâ kzloln hpfqC\v th n _nkvan sNmÃp¶Xv kw_Ôambn \ÂInb XehmNIw C§s\bmWv. FÃm \à kµÀ`§fnepw, `mcybpambn ssewKnI _Ô¯nteÀs¸Sp¶ thfbnepw _nkvan sNmÃWsa¶v ]dbp¶ A²ymbw.

hpfqAv \nÀÆln¡pt¼mÄ _nkvan sNmÃp¶Xn\v hfsc {]m[m\yap v. _nkvan sNmÃm¯h\v hpfqAv Csö \_n(kz)bpsS DZvt_m[\¯nse _mlymÀY¯nsâ ]Ým¯e¯n _nkvan sNmà\nÀ_ÔamsW¶ ho£Ww {]ISn¸n¨ alm\mWv Camw Alva Zv(d). _nkvan sNmÃensâ sNdnb cq]w _nkvanÃmlv F¶v ]dbepw ]qÀ®cq]w _nkv anÃmlnÀdlvam\nÀdlow F¶v ]dbepamsW¶v alm·mÀ hniZoIcn¡p¶p. XpS¡¯n  _nkvan ad¶pt]mbhÀ  CS¡v _nkvanÃmln AÆelq h BJndlq F¶v ]dbp¶Xv kp¶¯msW¶pw IÀ½imkv{X {KÙ§Ä hyàam¡p¶p.

{_jv sN¿pI

hpfqAnsâ `mKambn {_jv sN¿Â {]_eamb kp¶¯mWv. \_n(kz) Hcn¡Â C§s\ ]dbpIbp mbn: Fsâ kapZmb¯n\v {]bmkambn Rm³ KWn¡p¶nsæn FÃm hpfqCsâ thfIfnepw {_jv sN¿Wsa¶v (\nÀ_Ô]qÀÆw) Rm³ IÂ]n¡pambncp¶p.C{X iàamb `mjbn Cu kp¶¯ns\ AhnSp¶v t{]mÕmln¸n¨n«p v. s]m Xpsh {_jv sN¿p¶Xns\ kw_Ôn¨v AhnSp¶v C§s\ ]dªp.: \n§Ä {_jv sN ¿p¶Xv ioeam¡pI. AXv hmb¡v ip²nbpw dºn\v CjvShpamWv. HmÀ½iàn hÀ²n¸n¡phm\pw I^¯nsâ Zqjy§Ä \o§m\pw ]ÃptX¡p¶Xv ImcWamIpsa¶v Aen(d) ]dªXmbn Camw KÊmen(d) tcJs¸Sp¯nbn«p v. Dd§p¶Xn\v ap¼v, Dd¡n\v ]ndsI, hmb ]IÀ¨bmIpt¼mÄ, \nkvIcn¡pt¼mÄ XpS§n hnhn[ kµÀ`§fn {_jv sN ¿Â kp¶¯msW¶v alm·mÀ tcJs¸Sp¯nbn«p v. hpfqC \nÀÆln¡p¶ {_jnMv kw_Ôambn Camw KÊmen(d) tcJs¸Sp¯p¶p.

\_n(kz) C§s\ ]dªn«p v. XoÀ¨, \n§fpsS hmbIÄ hnip² JpÀB³ hcp¶ h gnIfmWv. AXns\ {_jnMv sIm v \n§Ä ip²am¡pI. C¡mcW¯m {_jv sN¿p ¶ kab¯v, \nkvImc¯nse ZnIvdpIÄ¡pw JpÀB³ ]mcmbW¯n\pw th n hmb hr ¯nbm¡p¶psh¶ Nn´bpw Icp¯pap mtI X\nhmcyamWv (Clvbm).

{_jnMv sIm v kp¶¯ns\ IcpXpIbpw {_jv sN¿p¶ kz`mhw Ip«nIsf ]cnioen¸n¡pIbpw thWsa¶v ]WvVnX·mÀ D]tZin¨ncn¡p¶p. {_jv sNbvX tijw hpfqCsâ aäv {]hÀ¯\§fnte¡v IS¡mw.

shÅw sIm¹n¡epw aq¡n Ibäepw

shÅw hmbn Ihnfp¶Xpw aq¡n Ibän Noäp¶Xpw hpfqCsâ asämcp kp¶¯mWv. Camw _pJmcnbpw(d) apkvenapw(d) D²cn¨ lZoknse, AÐpÃmln_v\p sskZv(d)hnsâ hniZoIcWw CXnsâ sXfnhmbn Camao§Ä hnhcn¨n«p v. hmbnepw aq¡nepw shÅw tNÀ¡p¶Xv sIm v CXnsâ kp¶¯v t]cn\v e`n¡pItb DÅq. ]qÀ®X e`n¡Wsa¦n shÅsaSp¯v hmbn sIm¹n¡pIbpw aq¡n shÅw hen¨pIbän NoäpIbpw thWw. aq¶v {]mhiyw shÅw tImcpIbpw Hmtcm tImcen \n¶pw sIm¹n¡epw Ibän Noäepw c pw \nÀÆln¡epamWv Gähpw ]qÀ®amb cq]w.

aq¶v {]mhiyam¡Ww.

IgpIepw XShepsaÃmw ap½q¶v {]mhiyw \nÀÆln¡Â kp¶¯mWv. \_n(kz)bpsS hpfqC an¡t¸mgpw ap½q¶v {]mhiyambncp¶psh¶v hyàam¡p¶ [mcmfw lZokpIfp v. ap½q¶v XhWbmbn hpfqAv \nÀÆln¨psh¶v Dkvam³(d) hyàam¡nbXmbn Camw apkvenw(d) dnt¸mÀ«v sN¿p¶p. s]mXphmbn ]dª Cu hmNI¯nsâ ]cn[nbn Xe XShepw DÄs¸Spsa¶v Camw im^nCu(d)hpw aäp ]e {]KÛcpw hyàam¡p¶p. am{XaÃ, \_n(kz) hpfqAv \nÀÆln¨psh¶pw Xe aq¶v {]mhiyw XShnsb¶pw {]tXy Iw Dkvam³(d) FSp¯v ]dªXmbn A_qZmhqZv(d) dnt¸mÀ«v sNbvXn«pap v. CXnsâ ]c¼c kzoImcyamsW¶v idlpÂapl±_nepw aäpw hyàam¡nbn«pap v. AÐpÃmln _v\p A_oHu^v(d)hpw A_qdm^nAv(d)hpw \_n(kz) Xe aq¶v {]mhiyw XShnsb¶v hyàam¡nbXmbn lmhnbn tcJs¸Sp¯nbncn¡p¶p. Hcp {]mhiyw XShnbXmbn Nne dnt¸mÀ«pIÄ lZokv {KÙ§fnep v. aq¶v {]mhiyw XSh \nÀ_ÔapÅ Imcyasöpw Hcp {]mhiyw XShnbpw hpfqAv \nÀÆln¡msa¶v ]Tn¸n¡m³ th n \_n(kz) sNbvXXmImansX¶v ]WvVnX·mÀ hymJym\n¨n«ps ¶v lmhnbn tcJs¸Sp¯nbncn¡p¶p. hpfqCse aq¶v {]mhiyw \nÀÆlnt¡  hÃXns\ kw_Ôn¨pw aq¶v {]mhiyw \nÀÆln¨pthm(AtXm c v {]mhiytam) F¶v kwibn¡p¶h³ c v {]mhiyambn ]cnKWn¨v Hcp XhWIqSn {]hÀ¯n¡pIbmWv th X.v hpfqAv ]qÀ®ambn \nÀÆln¨ ti japÅ kwiw ]cnKWnt¡m tXbnÃ. km[mcW \ne¡v  aq¶v {]mhiyt¯¡mÄ Npcp¡p¶Xv \ÃXÃ. F¶m IqSpXem¡p¶Xv Idml¯mWv. kap{Z¯n \n¶v hpfqAv \nÀÆln¡pIbmsW¦n t]mepw hpfqCs\ Dt±in¨v aq¶v {]mhiyt¯¡mÄ IqSpX {]hÀ¯n¡p¶Xv hntcm[n¡s¸«XmWv.

kCuZv(d) hpfqAv \nÀÆln¨psIm ncns¡ \_n(kz) AXvhgn \S¶pt]mbn. \_n(kz) tNmZn¨p. Cu AanXw F´mWv? hpfqCepw AanXapt m? kCuZv(d) Xncn¨p tNmZn¨p. \_n(kz) ]dªp. AtX, HgpIp¶ ]pg¡cnInemsW¦nepw. Camw AlvaZv(d), C_v\pamP(d) XpS§nbhÀ D²cn¨ Cu lZokv amhÀZn(d) Camw tcJs¸Sp¯nbn«p v.

Bsc¦nepw hÀ²n¸n¨m Ah³ sXäv sNbvXp, A{Iaw ImWn¨psh¶v asämcp dnt¸m À«pap v. F¶m s]mXp shůn \n¶mIpt¼mÄ ldmamIp¶Xns\ `bs¸tS­nbncn¡p¶p. Camw _pJmcn(d) Xsâ kzloln tcJs¸Sp¯p¶p:

Hmtcm XhW Hmtcm XhWbmbn hqfqAv \nÀÆln¡emWv \nÀ_Ôsa¶v \_n(kz) hnhcn¨n«p v. AhnSp¶v Cuc v XhW Cuc v XhWbmbpw ap½q¶v {]mhiyambpw hqfqAv \nÀÆln¨n«p v. F¶m aq¶v {]mhiyt¯¡mÄ Hcn¡epw hÀ²n¸n¨n«nÃ. hqfqC AanXw {]hÀ¯n¡p¶Xpw, \_n(kz)bpsS {]hÀ¯\amb aq¶n\¸pdw IS¡p¶Xpw hnhcapÅhÀ shdp¯ncn¡p¶p (_pJmcn).

sNhn XShpI

sNhnbpsS DÅpw ]pdhpsaÃmw AXn\v th n {]tXyIw shÅap]tbmKn¨v XShp¶Xv kp¶¯mWv. AÐpÃmln_v\p sskZv(d) ]dªXmbn Camw ss_lJn(d)bpw lmInapw(d) D²cn¡p¶p: \_n(kz) hpfqAv \nÀÆln¡p¶Xv Rm³ I p. AhnSp¶v Xe XShm³ D]tbmKn¨ shůn\v ]pdsa sNhn XShm³ {]tXyIw shÅsaSp¡pw (lmInw).

tX¨pIgpIÂ

shÅsamgp¡nb DSs\ Ahbh§Ä¡p apIfn ssIIÄ \S¯n tX¨pIgpI hfsc {][m\apÅ kp¶¯mWv. CXv \nÀ_ÔamsW¶ ho£Ww t]mepw Nne ]WvVnX·mÀ {]ISn¸n¨n«p v.

Xn¡IäpI

Xn§nb XmSntcma§fpsS Xn¡Iä kp¶¯mWv. heXp ssIhnc sIm mIp¶Xpw hncepIÄ XmSnbpsS Xmgv`mK¯pIqSn \S¯n \nÀÆln¡epw, {]tXyIw shÅw tImcnbmIepw Gähpw t{ijvSamWv. \_n(kz) A§s\ sN¿mdpÅXmbn lZokpIfn h¶n«p v. A\kv(d)hn \n¶v \nthZ\w: \_n(kz) hpfqAv sN¿pt¼mÄ I¿n shÅsaSp¯v XmSnbpsS Nph«neqsS Xn¡Iäpambncp¶p. C§s\ Fsâ c£nXmhv Ft¶mSv IÂ]n¨ncn¡p¶psh¶v AhnSp¶v ]dªn«p v (A_qZmhqZv).

Cu lZoknsâ shfn¨¯n XmSnbpsS Xmgv `mK¯v IqsS ssI hncepIÄ D]tbmKn¨psIm mWv Xn¡Isä sX¶v iÀlpÂapl±_v DÄs¸sSbpÅ {KÙ§fn Camao§Ä hnhcn¡p¶p v. XmSnbpsS Xn¡Iä F¶ kp¶¯v lÖnt\m Dwdt¡m Clvdmw \nÀ Æln¨ hyàn Dt]£n¡Ww. Ahsâ apSn sImgnªpt]mIm³ km[yXbp v. apSn sIm gnªpt]mIp¶Xv kq£n¡Â lÖnepw Dwdbnepw {]thin¨h\v \nÀ_ÔamWv.

ssIImepIfpsS hncepIÄ Xn¡Iäepw kp¶¯mWv. C_v\p Aºmkv(d), \_n(kz) ]dªXmbn hyàam¡p¶p: \o hpfqAv \nÀÆln¡pt¼mÄ \nsâ ssIImepIfpsS hncepIÄ Xn¡IäpI. ssIhncepIÄ ]ckv]cw tImÀ¯psIm pw Im hncepIÄ CSXpI¿nse sNdphnc D]tbmKn¨v hncepIfpsS Xmgv`mK¯pIqSn Xn¡IäpIbpamWv th Xv. heXp Imensâ sNdphncen XpS§n CSXv Imensâ sNdphncen Ahkm\n¸n¡pIbmWv CXnsâ ]cn]qÀ®cq]w.

Dkvam³(d) hpfqAv \nÀÆln¨p. Imensâ hncepIÄ Xn¡Iänb tijw C§s\ ]dªp:Rm³ {]hÀ¯n¨ t]mse, dkqepÃmln(kz) {]hÀ¯n¨Xmbn Rm³ I ncn¡p¶p” (ss_lJn).

heXn\v ap³KW\

ssIImepIÄ IgpIpt¼mÄ heXp`mKw BZyw IgpI kp¶¯mWv. Camw _pJmcnbpw (d) apkvenapw(d) D²cn¡p¶p: BCi(d) ]dªp, \_n(kz) AhnSps¯ kÀÆ{X Imcy §fnepw ip²oIcW¯nepw apSn NoIp¶Xnepw sNcn¸v [cn¡p¶XnepsaÃmw heXv `mKw ap´n¡p¶Xv CjvSs¸Smdp mbncp¶p. A_qlpssdd(d) ]dªXmbn A_qZmhqZv(d) dn t¸mÀ«v sN¿p¶p: \n§Ä hpfqAv \nÀÆln¡pt¼mÄ \n§fpsS heXp`mK§Ä sIm v XpS§pI.

jÀ«v [cn¡pI, sNcn¸WnbpI, hm§pI, \ÂIpI, \Jw apdn¡pI, kpdpabnSpI XpS§nb BZchÀln¡p¶ Imcy§Ä \nÀÆln¡pt¼mÄ heXp`mKw sIm v XpS§p¶Xpw sNcn¸v Agn¡pI, hkv{Xw Agn¡pI XpS§nbh CSXv `mKw sIm v Bcw`n¡epw C¯cw lZokpIfpsS ]Ým¯e¯n kp¶¯msW¶v hnhcn¡ s¸«n«p v. ap³ssI IgpIpt¼mgpw sNhn XShpt¼mgpw H¶n¨mWv \nÀÆlnt¡ sX¶v ]WvVnX·mÀ {]tXyIw hniZoIcn¡p¶p. apJw taÂ`mKw sIm v Bcw`n¡Wsa¶pw A§s\bmWv \_n(kz)bpsS Ncysb¶pw iÀlp apl±_n Camw amhÀZn(d)hn \n¶pw D²cn¨n«p v.

apJhpw ssIImepIfpw hnimeambn IgpIÂ

apJw, ssIImepIÄ F¶nhbn \nÀ_Ôambn IgptI  `mK¯n\¸pdw IgpI {] tXyIw kp¶¯mWv. Camw _pJmcn(d)bpw apkvenapw(d) D²cn¡p¶p: Fsâ kapZmbw A´y\mfn hpfqCsâ  ^e§Ä ImcWambn ssI ImepIÄ {]Imin¡p¶htc F¶v hnfn¡s¸Spw. AXn\m apJw hnimeambn IgpIm³ km[n¡p¶hÀ A§s\ sNbvXpsImÅs«.  Camw apkvenw(d) D²cn¡p¶p: \_n(kz) ]dªp. \n§Ä hpfqAv k¼qÀ®am¡nbXn\m A´y\mfn ssIImepIÄ {]Imin¡p¶hcmWv. AXn\m \n§fn km[n¡p¶hÀ apJhpw ssI ImepIfpw IgpIp¶Xv hnimeam¡s«. tXmf³ I¿pw IW¦mepw ]qÀ®ambn IgpIemWv Cu hnimeam¡ensâ ]camh[nsb¶v Camw alÃn(d) bpw aäpw tcJs¸Sp¯nbn«p v.

XpSÀ¨bmbn \nÀÆln¡Â

hpfqCsâ IÀ½§sf XpSÀ¨bmbn \nÀÆln¡Â hfsc {]m[m\yapÅ kp¶¯mWv. ImemhØbpw, hpfqAv sN¿p¶hsâ {]IrXnbpw km[mcWambncns¡, Ahbh§Ä IgpIn ip²nbm¡pt¼mÄ, Hchbh¯nse \\hv c mw Ahbhw IgpIp¶Xn\v ap¼v DW§nt¸mIp¶ hn[w c v Ahbh§Ä¡nSbn Xmakw hcp¯mXncn¡p¶Xn\mWv aphmem¯v AYhm XpSÀ¨ F¶v ]dªphcp¶Xv. A_qZmhqZv(d) dnt¸mÀ«v sN¿p¶p:

Hcn¡Â HcmÄ \nkvIcn¡p¶Xv \_n(kz) I p. At±l¯nsâ Imen Hcp shÅn\mWb¯n sâ Afhn shÅsa¯nbn«nÃ. hpfqDw \nkvImchpw aS¡n \nÀÆln¡m³ B hyàntbmSv \_n(k) IÂ]n¨p. ChnsS hpfqAv Xs¶ aS¡m³ IÂ]n¨Xv XpSÀ¨ \nÀ_ÔambXv sIm mbncn¡msa¶ hymJym\¯nemImw Camw im^nCu(d) BZyIme¯v XpSÀ¨ \nÀ_ÔamsW¶ ho£W¯n\v ap³KW\ \ÂInbsX¶v Nne ]ÞnX·mÀ hn iZoIcn¨ncn¡p¶p. hpfqAv \nÀÆln¨ tijw BhiyanÃmsX shÅw IpSbmXncn¡epw tXmÀ¯mXncn¡epsams¡ kp¶¯mW.v

Hcn¡Â hpfqCsâ shÅw tXmÀ¯m³ D½pkea(d) \_n(kz)¡v hkv{Xw \ÂIn. AhnSp¶v AXv kzoIcn¨nÃ. AhnSp¶v ]dªp. Fsâ hpfqCsâ shůn \n¶v Fsâ ta Ahtijn¡p¶Xv Rm³ CjvSs¸Sp¶p (_pJmcn). \_n(kz) shÅw tXmÀ¯nb kw`hhpw lZoknep v. BhiyapÅt¸mÄ tXmÀ¯msa¶pw shÅw tXmÀ¯mXncn¡Â \nÀ_ÔapÅ Imcyasöpw ]Tn¸n¡m\mWv C§s\ sNbvXXv.

aS¼pIfpw ]of¡pgnIfpw Npfnª Øe§epw {]tXyIw {i²n¨p IgpIp¶Xv kp¶ ¯mWv. XWp¸pIme¯pw aäpw aS¼p`mK§fn shÅw tNcmXncn¡m³ km[yXbpÅXv IW¡nseSp¡Ww.

Jn_ve¡v ap¶nSepw kwkmcw Dt]£n¡epw kp¶¯mWv. F¶m kemw sNmÃp¶tXm  aS¡p¶tXm sXänÃ.

hpfqAv \nÀÆln¨p Ignª tijw _m¡n hcp¶ A\ptbmPyamb shÅw IpSn¡Â kp¶¯p v. AXn tcmKia\aps ¶v lZokn h¶ncn¡p¶p. NneÀ hkv{X¯nepw aäpw Fs´¦nepw DÅXmbn kwibn¨psIm ncn¡pw. C§s\ kwib§fpÅhÀ¡v hkv{X¯n AÂ]w shÅw IpSb kp¶¯mWv.

hpfqAv \nÀÆln¡pt¼mÄ km[n¡p¶nSt¯mfw asämcmfpsS klmbw kzoIcn¡mXncn¡emWv kp¶¯v. A_q_IvÀ kn²oJv(d) \_nbpsS I¿nt·Â shÅsamgn¨p sImSp¡m³ Xp\nªt¸mÄ \_n(kz) ]dªp: Fsâ hpfqC Hcmfpw IqdmIp¶Xv Rm³ CjvSs¸Sp¶nÃ.

————–***************************             *********************************************

hpfqC\v tijw ZnIvdv

Camw apkvenw D²cn¡p¶p: hpfqAv \nÀÆln¨ tijw  HcmÄ

F¶v ]dªm ÇóÔúåÏ Çä áÇ Çáå ÇáÇ Çááå æÍÏå áÇ ÔÑíß áå æÇÔåÏ Çä ãÍãÏÇ ÚÈÏå æÑÓæáå

kzÀ¤¯nsâ F«v IhmS§fpw Ah\v th n Xpd¡s¸Spw. Ah³ Dt±in¨ IhmS¯neqsS kzÀ¤¯n {]thin¡mw. Camw XpÀaZn(d)

Çááåã ÇÌÚáäí ãä ÇáÊæÇÈíä æÇÌÚáäí ãä ÇáãÊØåÑíä F¶v IqSn ]dbWsa¶v dnt¸mÀ«v sNbvXncn¡p¶p. lmInw(d) kzlolmsW¶v {]Jym]n¨psIm v dnt¸mÀ«v sN¿p¶p:

ãä ÊæÖà Ëã ÞÇá ÓÈÍÇäß Çááåã æÈÍãÏß áÇ Çáå ÇáÇ ÇäÊ ÇÓÊÛÝÑß æÇÊæÈ Çáíß ßÊÈ Ýí ÑÞ Ëã ØÈÚ ÈØÇÈÚ æáã íßÓÑ Çáì íæã ÇáÞíãÉ

hpfqAv \nÀÆln¨ tijw ta ZnIvdpIÄ sNmÃnbm AXv {]tXyIambn tcJs¸Sp¯s¸SpIbpw ko ]Xn¨v kq£n¡s¸SpIbpw sN¿pw. A´y\mÄhsc AXv s]m«n¡s¸Sp¶nÃ. AsXmcn¡epw \njv^eamInsöÀYw. BIbm hpfqAv \nÀÆln¨ tijw

ÇóÔúåóÏõ Çóäú áÇó Çöáóåó ÇöáÇøó Çááåõ æóÍúÏóåõ áÇó ÔóÑöíßó áóåõ æóÇóÔúåóÏõ Çóäøó ãõÍóãøóÏðÇ ÚóÈúÏõåõ æóÑóÓõæáõåõ,  Çóááøóåõãøó ÇÌúÚóáúäöí ãöäó ÇáÊøóæøóÇÈöíäó æóÇÌúÚóáúäöí ãöäó ÇáúãõÊóØóåøöÑöíäó æóÇÌúÚóáúäöí ãöäú ÚöÈóÇÏößó ÇáÕøóÇáöÍöíäú .ÓõÈúÍóÇäóßó Çááøóåõãøó æóÈöÍóãúÏößó ÇóÔúåóÏõ Çóäú áÇó Çöáóåó ÇöáÇøó ÇóäúÊó ÇóÓúÊóÛúÝöÑõßó æóÇóÊõæÈõ Çöáóíúßú ¡

F¶ ZnIvdv \nÀÆln¡pI. tijw \_n(kz)bpsS t]cn kzem¯pw kemapw \nÀÆln¡epw aq¶v {]mhiyw ÇöäøóÇ ÇóäúÒóáúäóÇåõ F¶ kqd¯v HmXepw kp¶¯mWv.

c v dIvA¯v \nkvIcn¡pI

hpfqAv \nÀÆln¨ DSs\ c v dIvA¯v \nkvIcn¡p¶Xv hfsc ]pWyapÅ kp¶¯mWv. Camw apkvenw(d) dnt¸mÀ«v sN¿p¶Xv ImWpI: DJv_(d) ]dbp¶p. \_n(kz) ]dªp: Hcp apkvenw hpfqAv \nÀÆln¨p. th  hn[w hpfqCs\ `wKnbpÅXm¡n (FÃm kp¶¯pIfpw \nÀhln¨v sIm v hpfqAv ]qÀWam¡n). ]n¶oSv lrZbhpw icochpw AÃmlphnte¡v Xncn¨v c v dIvA¯v \nkvIcn¡pIbpw sNbvXm Ah\v kzÀKw \nÀ _Ôambn. (apkvenw).

hpfqC\v tijw kp¶¯v \nkvImcw ]Xnhmbn sN¿p¶ alm\mbncp¶p kzlm_n {]apJ\mb _nemÂ(d).

\_n(kz) Hcn¡Â _nemÂ(d) hnt\mSv ]dªp: Hm, _nemÂ, \n§Ä Ckvemante¡v h¶ tijw {]hÀ¯n¨ Gäw {]Xo£bpÅ IÀ½tasX¶v Ft¶mSv ]dbq, XoÀ¨, kzÀK¯n sh¨v Fsâ ap¶n \n¶v \n§fpsS sNcn¸nsâ iÐw Rm³ tI«ncn¡p¶p. _nemÂ(d) ]dªp, Rm³ {]tXyIn¨v IÀ½sam¶pw sNbvXn«nÃ. ]t£, cm{Xntbm ]Item GXv kabw hpfqAv \nÀÆln¨mepw B hpfqAv aptJ\ F\n¡v IW¡m¡s¸« dIvA¯pIÄ Rm³ \nkvIcn¡pambncp¶p (_pJmcn, apkvenw). Cu \nkvImc¯nse BZy dIvA¯nÂ

æóáóæú Ãóäøóåõãú ÅöÐú ÙóáóãõæÇ ÃóäÝõÓóåõãú ÌóÇÁõæßó ÝóÇÓúÊóÛúÝóÑõæÇ Çááøóåó æóÇÓúÊóÛúÝóÑó áóåõãú ÇáÑøóÓõæáõ áóæóÌóÏõæÇ Çááøóåó ÊóæøóÇÈðÇ ÑóÍöíãðÇ (Ç áäÓÇÁ 64)

F¶ Bb¯pw c mw dIvA¯nÂ

æóãóäú íóÚúãóáú ÓõæÁðÇ Ãóæú íóÙúáöãú äóÝúÓóåõ Ëõãøó íóÓúÊóÛúÝöÑú Çááøóåó íóÌöÏú Çááøóåó ÛóÝõæÑðÇ ÑóÍöíãðÇ  (Ç áäÓÇÁ 110)

F¶ Bb¯pw HmX kp¶¯mWv.

IpSn¡m³ th n sh¡s¸« s]mXpshÅhpw F´n\v th nbpÅXmsW¶v Adnbm¯ shÅhpw D]tbmKn¨ hpfqAv \nÀÆln¡m³ ]mSnÃ.

k¼qÀ® hpfqAv

\_n(kz) hnhn[ cq]¯n hpfqAv \nÀÆln¨Xmbn dnt¸mÀ«pIÄ h¶n«p v. Nne kµ À`§fn Hcp {]mhiyw am{Xw IgpIpIbpw XShpIbpw sNbvXpsIm v \_n(kz) hpfqAv \nÀÆln¡pw. Camw _pJmcn(d) hpfqC eLqIcWw \S¯p¶Xns\ kw_Ôn¨ A²ymbw F¶ t]cn Hc²ymbw Xs¶ Xsâ kzloln \ÂInbn«p v. \_n(kz) Hcp XhWbmbpw c v XhWbmbpw hpfqAv \nÀÆln¨ dnt¸mÀ«pIfpw lZokv ]WvVnX·mÀ D²cn¨n«p v. Cu hn[¯nseÃmw hpfqAv \nÀÆln¡p¶Xv A\phZ\obamsW¶v ]Tn¸n¡emImw CXnsâ Dt±iyw. shůn\v _p²nap«pÅ kµÀ`§fnepw bm{XbptStbm atäm {]bmk§fpÅ thfIfnepamIm\pw km[yXbp v. hpfqAv DÅtXmsSm¸w ho pw hpfqAv sN¿p¶ kµÀ`§fpap mImw.

F¶m hpfqCs\ k¼qÀ®am¡nb [mcmfw kµÀ`§fpw \_n(kz)bn \n¶v dnt¸mÀ«v sN¿s¸«n«p v. AXnsâ alXzs¯ kw_Ôn¨v \nc´cw AhnSp¶v DZvt_m[n¸n¨n«pap v.

A_qlpssdd(d)hn \n¶v \nthZ\w: dkqÂ(kz) Hcn¡Â C§s\ tNmZn¨p. sXäpIÄ AÃmlp ambv¨pIfbpw, ]ZhnIÄ AÃmlp DbÀ¯pIbpw sN¿pw, A§s\bpÅ Hcp hnjbw Rm³ \n§Ä¡v Adnbn¨pXc«tbm? AhÀ ]dªp: AsX {]hmNIsc, AhnSp¶v ]dªp. hpfqCs\ k¼qÀ®am¡pI. ]Ånbnte¡v [mcmfambn \S¶pt]mhpI. \nkvImc¯n\v ]ndsI asämcp \nkvImc¯n\v Im¯ncn¡pI. CXmWv cn_mXzv, CXmWv cn_mXzv (ss]imNnIXs¡Xnsc Pm{KX).

\_n(kz) [mcmfw DÂt_m[n¸n¨ k¼qÀ® hpfqAv PohnX¯nsemcn¡se¦nepw \mw \nÀÆln¨n«p mIptam? \ap¡v shÅw kpe`amWv. kabhpw kµÀ`hpap v. {]bmk§sfm¶panÃ. F¶mepw C¯cw IÀ½§Ä \½psS Adnhpw Ignhpw A\pkcn¨v t]mepw A\pjvSn¡m³ \mw k¶²cmIp¶nÃ. CXn\v amäw hcp¯m³ `mhn PohnX¯n \ap¡v {ian¡mw. dºv A\p{Kln¡s«.

sNdnb hpfqAv

\nkvImc¯nsâ kabw Ignªpt]mIm\ncns¡ hpfqAv \nÀÆln¡p¶ hyàn kp¶¯pIÄ \nÀÆln¨v \nkvImcw JfmBbnt¸mIp¶ kmlNcyw D m¡cpXvv. \nÀ_Ôw am{XsaSp¯v kp¶¯pIsfmgnhm¡n \nkvImcw JfmBImXncn¡m³ {ian¡Ww. ]qÀ® hpfqAv \nÀÆln¡m³ am{Xw shÅw I¿nensænepw _m¡n shÅw IpSn¡m³ Bhiyambn hcpt¼mgpw \nÀ_Ôw am{Xw FSp¯v hpfqAv Npcp¡Ww. kp¶¯pIÄ \nÀÆln¡pt¼mÄ PamA¯mbn \nkvImcn¡m³ km[n¡msX hcpsa¦n hpfqCsâ kp¶¯pIfpt]£n¨v PamA¯v e`n¡m³ {ian¡Wsa¶v Camao§Ä D]tZin¨ncn¡p¶p. F¶m Ahbh§Ä tX¨v IgpIpIt]mse \nÀ_ÔamsW¶v A`n{]mbapÅ kp¶¯pIÄ PamA¯v \jvSs¸Spsa¶v `b¶mepw ]cnKWn¡Wsa¶v ]WvVnX·mÀ tcJs¸Sp¯nbn«p v.

hpfqAv CïmhÀ¡v \njn²amb Imcy§Ä

hpfqAv CÃmsX \nÀÆln¡m³ ]mSnÃm¯ IpäIcamb Nne Imcy§fp v. (1)\nkvImcw. C¡mcy¯n ho£W hyXymk§fnÃ. \_n(kz) {]Jym]n¡p¶p: hpfqAv Csæn hpfqAv \nÀÆln¡p¶Xv hsc \n§fn HcmfpsSbpw \nkvImcw AÃmlp kzoIcn¡pIbnà (_p.ap). (2)JpÀB³ ]mcmbW kpPqZpw a¿n¯v \nkvImchpsaÃmw \nkvImcw ldmamsW¶ \nba¯nsâ ]cn[nbn DÄs¸Spsa¶v ]WvVnX·mÀ hniZoIcn¨ncn¡p¶p.

(3) Xzhm^n\v (IA_ {]Z£nWw sN¿p¶Xn\v) hpfqAv \nÀ_ÔamWv. hpfqAv CÃmsX Xzhm^v sN¿p¶Xv ldmamWv. \_n(kz) ]dªp: AÃmlp kwkmcs¯ A\phZn¨p F¶sXmgn¨m Xzhm^v \nkvImc¯nsâ Øm\¯mWv. Bsc¦nepw Xzhm^v kab¯v kwkmcn¡p¶psh¦n Ah³ \ÃXÃmsX kwkmcn¡cpXv. Cu lZokv lmInw(d) dnt¸m À«v sNbvXncn¡p¶p.

(4, 5) apkvzl^v Npa¡epw AXnsâ ISemkv t]mepw sXmSepw hpfqAv Csæn ldmamIpw. ip²nbpÅhcÃmsX JpÀB³ kv]Àin¡cpsX¶v hnip² JpÀB³ ]dªXnsâ XmÂ]cy¯n hpfqAv CÃmsX apkzvl^v sXmSpIt]mepw sN¿cpsX¶ Bibw DÄs¡mÅp¶Xmbn ]WvVnXtemIw {]Jym]n¨n«p v. apkvzl^pÅ Ddbpw t_mIvkpw ]Tn¡m³ th n JpÀB³ FgpXs¸« ]eIbpsaÃmw sXmSp¶Xpw Npa¡p¶Xpw ]mSnsömWv {]_e ho£Ww. JpÀB³ FgpXs¸« \mWb§fpw, X^vkodpIfpw (hym Jym\w JpÀB³ hmIy§sf¡mÄ IqSpXepÅ) Np¡p¶Xnt\m sXmSp¶Xnt\m hntcm[anÃ. Nc¡pIsf¶ \ne¡v aäp Nc¡pIfpsS IqsS apkvzl^v Npa¡p¶Xv hntcm[ansömWv {]_eamb ho£Ww. AXpt]mse PpapAbpsS JpXzp_bpw hpfqCÃmsX \nÀÆ ln¡m³ ]mSnÃm¯XmWv.

{_jnMv t\«§fpw kp¶¯mb Øe§fpw

{_jn§ns\ CÉmw hfsctbsd t{]mÕmln¸n¨n«p v. hpfqC\v th n am{XaÃ, \nkvImc¯n\pw {_jnMv kp¶¯msW¶v Ckvemw ]Tn¸n¡p¶p. lpssaZn(d) D ²cn¨ lZokn {_jv sNbvXpsIm v \nÀÆln¡p¶ c v dIvA¯v \nkvImcw {_jv sN¿msX Fgp]Xv dIvA¯v \nkvIcn¡p¶Xnt\¡mÄ ]pWyamsW¶v h¶Xmbn ^Xvlp apCu\n tcJs¸Sp¯nbn«p v. JpÀB³ ]mcmbWw, lZokv ]mcmbWw, CkvemanI ]T\w, Dd¡v F¶nh¡v th n ankvhm¡v sN¿Â kp¶¯mWv. `£Ww Ign¡mXncn¡pI, \o­ kabw au\w Zo£n¡pI, DÅn, shfp¯pÅn XpS§nb ZpÀKÔapÅ hÃXpw Ign¡pI XpS§nb ImcW§fm hmbbpsS \nd¯nt\m cpNnt¡m hmk\t¡m amäw h¶mepw ankv hm¡v sN¿Â kp¶¯mIpw. ]Ãn\v aª\ndw _m[n¡pI, Dd¡¯n \n¶v DWcpI, ]ffnbn {]thin¡pI, ho«n F¯nt¨cpI CsXÃmw ankvhm¡v kp¶¯mIm\pÅ ImcW§fmbn IÀ½imkv{X {KÙ§Ä hniZoIcn¨ncn¡p¶p.

cm{Xntbm ]Item Dd§n Fgpt¶äm \_n(kz) hpfqAv \nÀÆln¡p¶Xn\v ap¼v Hcn¡epw {_jv sN¿mXncp¶n«nsöv Bbni(d) hyàam¡nbn«p v(AlvaZv, A_qZmhqZv). {]Xn^ew e`n¡m³ {_jv sN¿p¶ thfIfn kp¶s¯¶ Dt±i]qÀÆamIWsa¶v CamapIÄ tcJs¸Sp¯nbncn¡p¶p.

kpKÔapÅ ac¡¼pIfp]tbmKn¨v {_jv sN¿p¶XmWv Gähpw t{ijvSw. \_n(kz) Adm¡v F¶ ac¯nsâ I¼pw Cu¯¸\¡jvWhpw ssk¯q³ IjvWhpw ]Ãv tX¡m³ D]tbmKn¨Xmbn hnhn[ dnt¸mÀ«pIfn h¶n«p v. Adm¡n\mWv {]YaØm\apÅsX¶v ]VvVnX·mÀ tcJs¸Sp¯nbncn¡p¶p. {_jnMv F¶ {]tbmK¯n \n¶v B[p\nI {_jn\mWv {]m[m\ysa¶v hmb\¡mÀ sXäv[cn¡cpXv.

ip²amb Dan\oÀ Xp¸n¡fbp¶Xv BtcmKyIcaÃ. C¡mcW¯m ankvhm¡n\v ap¼v ip²amb Dan\oÀ hmbneps ¦n AXv Cd¡Wsa¶v ^Xvlp apCu³ tcJs¸Sp¯nbn«p v. CXv ZpÀhymJym\w sNbvXv InXm_pIsf ]cnlkn¡p¶Xv Bgtadnb AÚXbpw [n¡mchpamWv.

{_jnMv sIm v [mcmfw KpW§Ä e`n¡psa¶v InXm_pIfn hnhcn¡p¶p. hmb ip²oIcn¡pw, dºns\ kt´mjn¸n¡pw, ]ÃpIÄ¡v iàn ]Icpw, sh ¬a \ÂIpw, hmb¡v kpKÔap mIpw, \Sp hfbp¶Xv kwc£n¡pw, tamWIÄ¡v iàn ]Icpw, AIme \cbn \n¶v tamN\w \ÂIpw, _p²n¡v IqÀ½X e`n¡pw, acWkab¯v Bbmk clnXambn Bßmhv thÀ]ncnbpw, ilmZ¯v HmÀ½n¸n¡pw, PohnX¯n sFicyw {][m\w sN¿pw, XethZ\ ian¸n¡pw, Xe kw_Ôamb hnja§Ä, I^w XpS§nbh CÃmXmIpw, I®n\v sXfn¨w \ÂIpw, \·IÄ hÀ²n¸n¡pw C§s\ t]mIp¶p {_jnMv hÀ²n¸n¡p¶Xnsâ t\«§Ä.

hpfqAv kp¶¯mb kµÀ`§Ä

Kplytcmaw, XpS, hrjvWw XpS§nbh kv]Àin¨m hpfqAv apdnbnsænepw \nkvImchpw aäpw \nÀÆln¡m³ hpfqAv kp¶¯mWv. sNdnb s]¬Ip«nsbtbm kuµcyapÅ B¬Ip«ntbtbm sXm«mepw hpfqAv kp¶¯p v. icoc¯n \n¶v càw ]pd¯v h¶m epw hnImct¯msS _Ôp¡sf t]mepw t\m¡nbmepw hpfqAv kp¶¯v Xs¶. ]cZqjWw, GjWn, Ifhv, No¯ XpS§nb sXämb Imcy§Ä kwkmcn¡pItbm tZjyw hcnItbm sNbvXmepw hpfqAv \nÀÆln¡Wsa¶v \nÀt±iap v. tamiamb hmNIw ]dª ImcW¯m hpfqAv \nÀÆln¡p¶Xv \à `£Ww Ign¨Xnsâ t]cn hpfqAv \nÀÆln¡p¶Xnt\¡mÄ F\n¡v CjvSapÅXmsW¶v {]KÛ kzlm_n AÐpÃmln_v\p akvDuZv(d)hn \n¶v dnt¸mÀ«v sN¿s¸«Xmbn Camw \hhn(d) tcJs¸Sp¯nbn«p v. \Jw, aoi, apSn F¶nh apdn¨Xn\v tijhpw hpfqAv \nÀÆln¡Wsa¶ IÂ]\bp v.

apdnªXn kwibw

\nÀÆln¨psh¶pd¸pÅ hpfqAv apdnªpthm F¶v kwibn¡p¶h³ hpfqAv \nÀÆln¡Wsa¶v \nÀ_ÔanÃ. Ah³ kwibw Is¿mgn¨v hpfqAv Ds ¶ \ne¡v IÀ½§f\pjvSn¡p¶Xn sXänÃ. C¡mcyw ^Xvlp apCu³ DÄs¸sS IÀ½ imkv{X {KÙ§f{Xbpw hyàam¡nbn«p v. kzlolv apkvenanse Hc²ymb¯nsâ XehmNIw Xs¶ ip ²n hcp¯nbXmbn Dd¸n¨ tijw Aip²nbp mtbm F¶v HcmÄ kwibn¨mÂ(kwibw ]cnKWn¡msX) B ip²n aptJ\ Xs¶ \nkvIcn¡msa¶Xnsâ sXfnhv ]dbp¶ A²ymbw F¶mWv. Cu A²ymb¯n Camw apkvenw D²cn¡p¶p: Hcp ]pcpjs\ kw _Ôn¨ ]cmXn \_n(kz)¡v e`n¨p. At±l¯n\v \nkvImc¯n hpfqAv apdnªXmbn Nnet¸mÄ tXm¶p¶p. \_n(kz) ]dªp. Imäns\ F¯n¡pItbm iÐw tIÄ¡pItbm sN¿p¶Xv hsc AbmÄ t]mtI Xnà (\nkvImcw XpScmw. hpfAv ]pXp¡n h¶v \nkv Icnt¡ XnÃ).

iÐw tIÄ¡pIsb¶pw Imäns\ F¯n¡pIsb¶psams¡ \_n(kz) ]dªXnsâ Xm Â]cyw AXps ¶v t_m[ys¸S am{XamsW¶pw tIÄ¡tem hmk\n¡tem \n_Ô\bnsöpapÅ hnjb¯n apkvenw temI¯nsâ GtIm]\aps ¶pw Camw \hhn (d) DÄs¸sS lZokv ]WvVnX·mÀ hnhcn¨n«p v. CtX Bibw Camw apkvenw(d) A_qlpssdd(d) ]dªXmbn D²cn¡p¶p.

dkqÂ(kz) ]dªp. “”\n§fnsemcmÄ¡v AhcpsS Bamib¯n Fs´¦nepw A\p`hs¸«p, hÃXpw ]pds¸«pthm Ctà F¶p kwibn¨p., iÐw tIÄ¡pItbm Imäv A\p`hn¡pItbm sN¿p¶Xv hsc ]Ånbn \n¶v XoÀ¨ Ah³ ]pds¸tS XnÃ.” C§s\ kwibn¡p¶h\v kq£vaX¡v th n hpfqAv \nÀÆln¡Â \ÃXmsW¶v CamapIÄ ]Tn¸n¨n«p v. hpfqAv \nÀÆln¨ tijhpw Cu kwibw \o p\n¡p¶Xn\v Hcp ]cnKW\bpw \ÂtI XnÃ. Cu hpfqC\v kq£vaXbpsS hpfqAv F¶mWv IÀ½imkv{X {KÙ§fn hnhcn¡p¶ t]cv. kq£aX¡v th n hpfqAv sNbvX tijw, t\cs¯ \nÀÆln¨ hpfqAv apdnªXmbn t_m[ys¸«h\v ]pXp¡nb hpfqAv aXnbmInsömWv {]_eamb ho£Ww. ImcWw Ah³ hpfqAv \nÀÆln¡pt¼mÄ a\Ên IcpXnb \n¿¯n\v ZuÀ_eyap v. hqfqAv D mbncnt¡, Ds ¶v t_m[yap mbncnt¡ ho pw hp fqAv \nÀÆln¡p¶Xv hfsc ]pWyapÅXmWv. CXmWv ]pXp¡p¶ hpfqAv F¶v ^nJvlv {KÙ§fn ]dªphcp¶Xv. \_n(kz) ]dªXmbn C_v\p Aºmkv(d) hyàam¡p¶p: ip²nbpÅtXmsSm¸w HcmÄ hpfqAv \nÀÆln¨m Ah\v ]¯v \·IÄ tcJs¸Sp¯s¸Spw (XpÀaZn). Øncambn hpfqAv kq£n¡p¶Xn\v hfsctbsd alXzap v. ]e alm·mcpw C§s\ ]Xnhm¡mdp v. \_n(kz) ]Tn¸n¡p¶p: \n§Ä (]camh[n) \¶mbn Pohn¡pI. (F{X {i²n¨mepw PohnX¯n \·IsfÃmw) ]qÀ®am¡m³ \n§Ä¡v Ignªp sImÅWsa¶nÃ. \n§Ä a\Ênem¡pI: \n§fpsS Gäw ]pWyamb IÀ½w \nkvImcamWv. bYmÀY hnizmknbÃmsX hpfqAv kq£n¡pIbpw {i²n¡pIbpw sN¿pIbnà (amenIv).

\mw F¶pw hpfqAv \nÀÆlnt¡ hcmWv. \nÀÆln¡p¶hcpamWv. kp¶¯pIfpw AZ_pIfpw \mw ]men¡mdpt m? Csæn \ap¡Xn\v {ian¨pIqtS? km[yamIp¶ cq]¯n ]pdw ip²nbm¡m³ \mw {ian¡pI. A{]Imcw Xs¶ \½psS lrZbhpw amen\y apàam¡n kXyhnizmknbpsS anAvdmPmb \nkvImc¯n\v \mw XbmsdSp¡pI. Camw KÊmen(d) DWÀ¯p¶p:

hpfqAv \nÀÆln¨p \nkvImc¯nte¡v ap¶n«m C§s\ Nn´nt¡ X\nhmcyamWv. Ct¸mÄ ]pdw ip²ambn. krjvSnIfpsS ZriyØeamWv ]pdw. lrZbamIs« AXmWv d ºnsâ ZriyØm\w. lrZbw ip²nbm¡msX AÃmlphnt\mSv kw`mjWw \S¯p¶ Xn eÖnt¡ nbncn¡p¶p. Xu_ sN¿pI, No¯ kz`mh§Ä shSnbpI, kÂkz`mhw kzoIcn¡pI C§s\ lrZbw ip²n hcp¯pIbmWv Gäw {][m\sa¶ t_m[ap mIWw. AIw ip²nbm¡msX tIhew ]pdw am{Xw ip²nbm¡p¶hÀ hr¯ntISpIÄ \ndª ho«nte¡v cmPmhns\ £Wn¡pIbpw DÅnse hr¯ntISpIÄ \o¡msX ]pdw Ip½mban«v tamUn ]nSn¸n¡pIbpw sNbvX hnUvVnsb t]msebmWv. Cu hnUvVnsb t]mse cmPmhnsâ shdp¸n\pw hntZzj¯n\pw hnt[bamIm³ AÀlXs¸«h\mcv?

hpfqCse hkvhmkv

kXyhnizmknbpsS a\Ên ]nimNv kzm[o\w sNep¯pIbpw A\mhiyamb Nn´IÄ¡v  Ahkcw krjvSn¡pIbpw sN¿p¶Xn\v hkvhmkv F¶v ]dªphcp¶p. ]WvVnX·mÀ Cu hn]¯ns\ kw_Ôn¨v [mcmfw DZvt_m[n¸n¨n«p v. hpfqAv \nÀÆln¡p¶hs\ ]et¸mgpw Cu hkvhmkv hgnsXän¡mdps ¶v alm·mÀ ap¶dnbn¸v \ÂIp¶p. Camw KÊmen(d) ClvbmC tcJs¸Sp¯p¶Xv ImWpI: (an¡hmdpw) hkvhmkv Bcw`n¡p¶Xv ip²nbpsS `mK¯neqsSbmWv. hpfqAv \nÀÆln¡pt¼mÄ Bcw`n¨p \nkvImc¯nepw aäpw hkvhmkv ]IÀ¶v Ahkm\w hnizmkw Xs¶ XIÀ¡m³ Ignbptam F¶Xmbncn¡mw ]nimNv CXneqsS D¶w sh¡p¶Xv. Camw KÊmen(d) Xs¶ D²cn¡p¶ asämcp B]vX hmIyw ImWpI: ip²n hcp¯pt¼mÄ AanXambn shÅhpambn _Ôs¸Sp¶Xv ]pcpjsâ Adnhnse ZuÀ_ey¯n s]«XmWv. ^Xvlp apCu\nsâ hymJym\ {KÙamb CB\¯n tcJs¸Sp¯p¶p: lZokn C§s\ h¶n«p v.

XoÀ¨bmbpw hpfqC\v {]tXyIambn Hcp ]nimNp v. AXn\v “helm³” F¶v ]dbs¸Sp¶p. AXv kw_Ôambn \n§Ä AÃmlphnt\mSv Imh tNmZn¡pI. XoÀ¨ B ]nimNv hpfqAv \nÀÆln¡p¶hs\ kao]n¡pw. ]nimNv Aht\mSv ]dbpw. \o th Xv t]mse hpfqAv \nÀÆln¨nÃ. \o apJw IgpInbnÃ, \o Xe XShnbnà C§s\ Ah³ {]hÀ¯n¨ Imcy§Ä sNbvXnsöv Aht\mSv ]dªpsIm ncn¡pw. CXv BÀs¡¦nepw kw`hn¨m Ah³ Cu helm³ ]nimNns\ sXm«v AÃmlphnt\mSv Imh tNmZn¡Ww. AÃmlp B ]nimNns\ Ah\n \n¶v Xncn¨vIfbpw (CB\¯v).

an¡hmdpw Hcp hkvhmkvImcs\ ]nimNv Nn´n¸n¡p¶Xv Ah³ am{Xw hpfqCsâbpw aäpw hnjb§fn IqSpX {i²n¡p¶psh¶pw aäpÅhÀ Ahs\t¸mse C_mZ¯n {i²bnïh\msW¶pamImw. A§ns\sb¦n Ah³ henb Al¦mcnbpw ]nimNv hkvhmkneqsS, lrZbw aeoakam¡pI F¶ e£yw I  hyànbpamWv. Hcp hnjb¯n {i²n¡p¶psh¶v Al¦cn¡pt¼mÄ Xs¶ km[mcW FÃmhcpw {i²n¡p¶, {i ²nt¡  [mcmfw hnjb§Ä AhKWn¡p¶ hnNn{XmhØbnte¡v hkvhmkvImc³ F¯ns¸Smdp v. Camw iAvdm\n(d) eXzmC^p an\\n hnhcn¡p¶ GXm\pw hcnIÄ ImWpI.

ssiXyIme¯v XWp¯ shÅw D]tbmKn¨v hkvhmkvImc³ Xsâ icocs¯ Xs¶ ]oTn¸n¡p¶psh¶Xv hkvhmknsâ hn]¯pIfn s]«XmWv. PmanD Akvldnse ssiJv apl½Zp Ppssh\n¡v kw`hn¨Xpt]mse Nnet¸mÄ XWp¯ shůn Ah³ ap§pIbpw Ahsâ I®n shÅand§n AÔX _m[n¡pIbpw sNbvtX¡mw. Ah³ shůn sh¨v I®pIÄ Xpd¡pIbpw I®pIÄ IgpIpIbpw sN¿pw. CXv I ®n\v tZmjw sNbvtX¡pw. C¯c¡mÀ _mXvdqanepw shůn\Sp¯pÅ IÃpIfnepw P\§Ä t\m¡n \nÂt¡ ipNoIcW¯n\v th n Hud¯v t]mepw shfnhm¡ntb¡pw. Ip«nIfpw ImWp¶ FÃmhcpw ]cnlkn¡p¶ ]cph¯nte¡v AhÀ \o§pw (eXzmC^v 560).

Camw \hhn(d)hpw hkvhmknsâ Zqjyhi§sf kw_Ôn¨v iÀlpÂapl±_n ap¶dnbn¸v \ÂInbn«p v. HcmÄ¡v Xsâ ip²nbpsS ]qÀ®X Dd¸p hcp¯mw. ]t£, AXv hkvhmknsâ ]cn[nbbn F¯m³ ]mSnÃ. Camap ldssa\n(d) ]dbp¶p:

HcmÄ Xsâ ip²n Dd¸phcp¯p¶Xn sXänÃ. C_mZ¯pIÄ \nÀÆln¡m\pw \à \ne¡v Pohn¡m\pw {]bmkap mIpw hn[w hkvhmknte¡v Cu Dd¸p hcp¯Â F ¯mXncn¡Ww. CXnte¡v F¯nt¸mbh³ kÖ\§fmb ap³KmanIfpsS ]mX hn«I¶h\mWv. Camap ldssa\n(d) ]dªp: hkvhmknsâ DÂ`hw icoA¯nsâ dq«pIsf kw_Ôn¨ AÚXtbm icnbmb _p²nbpsS Ipdthm BWv  (idlpÂapl±_v).

ssiJv A_q apl½Zp Ppssh\n(d) X_vkznd¯v F¶ t]cn hkvhmkns\Xnsc Hcp {KÙw Xs¶ cNn¨Xmbpw ]pXnb {UÊpIÄ [cn¡Wsa¦n Ae¡Wsa¶v \nÀ_Ôw ]nSn¡p¶ kz`mhs¯ AXn tNmZyw sNbvXXmbpw aäpw iÀlpÂapl±_n hniZambn hnhcn¨n«p v.

Advertisements

About ABDULLA BUKHARI

A SEEKER OF ABSOLUTE TRUTH AND NOW WORKS IN SAFARI GROUP OF COMPANIES AS PUBLIC RELATION OFFICER
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to അംഗ ശുദ്ധീകരണം (വുളു‌ )

  1. Pingback: നമസ്കാരം : അനിവാര്യതകള്‍ (ഫര്‍ദുകള്‍) « ISLAM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s