കര്‍മ്മ ശാസ്ത്രം

Úm\w F¶mWv ^nJvln (കര്‍മ്മ ശാസ്ത്രം)  sâ `mjmÀYw. hniZamb sXfnhpIfn \n¶v Kthj Ww aptJ\ e`yamIp¶Xpw IÀa]camb Imcy§fpsS aXhn[nIÄ hyàam¡p ¶Xpamb hnÚm\ imJ¡mWv kmt¦XnIambn ^nJvlv F¶v ]dbp¶Xv. hnip ² JpÀB³, Xncpkp¶¯v (\_nbpsS hm¡pIÄ, {]hr¯nIÄ, au\m\phmZw F¶nh¡v kp¶¯v F¶v ]dbp¶p), CPvamAv(HcpImeL«¯nse apPvXlnZpI fmb ]WvVnX·mcpsS GtIm]n¨pÅ A`n{]mbw), Jnbmkv (HcpImcy¯nsâ hn[n AXn\mkv]Zamb ImcWapÅXv sIm v asämcp Imcy¯n\v _m[Iam¡p ¶Xn\v Jnbmkv F¶v ]dbp¶p) F¶nhbmWv ^nJvlnsâ ASnØm\ {]amW§Ä.

{kjvSmhnsâ BÚIÄ A\pkcn¡m\pw \ntc[\§Ä hÀÖn¡m\pw Ignbp sa¶XmWv ^nJvlnsâ {]tbmP\w. C_mZm¯v(Bcm[\IÄ), apBaem¯v (CS ]mSpIÄ), ap\mIlmXv(sshhmlnIw), Pn\mbmXv({]Xn{InbIÄ) F¶o \mep ta JeIfnembn CkvemanI IÀaimkv{Xw ]c¶p InS¡p¶p.

\nkvImcw t\m¼v, kImXv, lÖv XpS§nb Bcm[\IÄ H¶mw C\¯nepw, I¨ hSw, A\´ncmhImi \nba§Ä F¶nh c mw hn`mK¯nepw, hnhmlw, hnhm ltamN\w XpS§nbh ap\mIlmXnepw, {]XnImc\S]SnIÄ, tImSXnhn[nIÄ F¶o Imcy§Ä Pn\mbmXnepw hniZambn NÀ¨ sN¿p¶p.

hmPn_v, kp¶¯v, ldmw, IdmlXv, lem F¶n§s\ aXhn[nIsf A©mbn Xcw Xncn¨ncn¡p¶p. {]mb]qÀ¯nbpw _p²nbpapÅ hyàn sN¿p¶ GsXmcp  {]hr¯nbpw Cu A©v hn[nIfnsem¶n s]SmXncn¡nÃ.

കര്‍മ്മ ശാസ്ത്രത്തില്‍ അധിഷ്ടിതമായി ബഹു വല്യാപള്ളി ഇബ്രാഹിം ഉസ്താദ്‌ നടത്തുന്ന പ്രഭാഷണം ഇസ്ലാം കേരള യില്‍ നിന്നും

ഖുഫ്ഫ തടവേണ്ട രൂപം

ഇസ്‌ലാം

വിശ്വാസ കാര്യങ്ങള്‍

കര്‍മ്മ ശാസ്ത്രം

നമസ്കാരം

മുസല്‍മാന്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെപ്രധാന ഘടകം നിസ്കരമാണ്.

ആത്മ സംസ്കരണം

ഉപദേശങ്ങള്‍ ,നിര്‍ദേശങ്ങള്‍


നവ പഠിതാക്കള്‍ക്കും അമുസ്ലിംകള്‍ക്കും

ബ്ലോഗില്തന്നെ അല്പംകൂടി മുന്നോട്ടു പോകൂ.വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ധ്രുവംനിങ്ങള്ക്കുമുന്നില്സര്വ്വകാലത്തും വികസിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും;അതുകൊണ്ട് ,മുന്നോട്ടുഗമിക്കൂ


Advertisements

About ABDULLA BUKHARI

A SEEKER OF ABSOLUTE TRUTH AND NOW WORKS IN SAFARI GROUP OF COMPANIES AS PUBLIC RELATION OFFICER
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to കര്‍മ്മ ശാസ്ത്രം

 1. Pingback: BUKHARI BLOG MALAYALAM VERSION « ISLAM

 2. ismail says:

  assalamu alikum

  Dear Bukhari

  May Allah (S) help to spread his message in it’s original form. Don’t incline to divated thoughts. Stick to Quraan & Sunnah.

  Jazakallhu Khairaa.

  Brother ismail

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s