പ്രാസ്ഥാനികം

R S C QATAR

കേരളത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യം

സാന്ത്വനം, സൗഹൃദ ഗ്രാമം:എസ്‌വൈ എസിന്‌വിപുലമായ കര്‍മ പദ്ധതി

KANTHAPURAM A P ABOOBACKER MUSLIYAR IN  S S F CONFERENCE (VIDEO )

ഇവിടെ പ്രസ്ഥാനികമായി എസ് എസ് എഫ് , എസ് വൈ എസ് കൈവൈരിച്ച നേട്ടങ്ങളും വാര്‍ത്തകളും ആവശ്യമായ ലിങ്കുകളും വരാനിരിക്കുന്നു

Advertisements

About ABDULLA BUKHARI

A SEEKER OF ABSOLUTE TRUTH AND NOW WORKS IN SAFARI GROUP OF COMPANIES AS PUBLIC RELATION OFFICER
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s