അഖീദ:(വിശ്വാസ കാര്യങ്ങള്‍ )

kp¶¯v PamA¯nsâ ASnØm\inebmWv XuloZv. AÃmlphnsâ GIXzw Ccp\qdne[nIw {]mhiyw JpÀB³ DZvtLmjn¡p¶p. XuloZnsâ {]m[m\yamWv CXv hyàam¡p¶Xv. _lpssZhXzw FÃm\ne¡pw \ncÀYIamWv. a\pjyk¦Â¸§fmeÃ, {]amW§fpsS ]n´pWtbmsSbmWv ssZhmkvXnIyw sXfnbn¡s¸tS­Xv. AÃmlphnsâ AkvXnXzhpw A\nhmcyXbpw A{]Imcw sXfnbn¡s¸«XmWv. _p²nbpÅhÀ¡v ssZhmkvXnIyw \ntj[n¡m\mhnÃ.

“hlvlZ’bn \n¶mWv “XuloZv’ F¶ [mXphnsâ DXv`hw, GI\m¡n, GI\m¡Â F¶mWXnsâ `mjmÀYw. “aplvZnkn \n¶v (]pXpXmbn D­mIp¶h³) JZoans\ (AÃmlphns\) X\n¸n¡pI’ F¶mWv AlvepÊp¶x XuloZns\ \nÀhNn¡p¶Xv (^XvlpÂ_mcn). “”hnimemÀY¯n Deqln¿¯nepw (Bcm[y\mbncn¡pI) AXnsâ {]tXyIXIfnepw AÃmlphn\v Hcp ]¦mfnbnà F¶ hnizmkamWv XuloZv” (A_vZp lIow, t]Pv 66).

Deqln¿¯v F¶XpsIm­v hnh£ AkvXnXzw A\nhmcyambh³ F¶mWv. AkvXnXzw \nÀ_Ôamb iàn¡v D­mbncnt¡­ KpW§fmWv “Jhmkzv’ ({]tXyIXIÄ)sIm­v Dt±iyw.FÃmänsâbpw {kjvSmhmbncn¡pI, temI¯nsâ `cWm[n]\mbncn¡pI, Bcm[\ AÀln¡p¶h\mhpI F¶nh DZmlcWw.

AÃmlphnsâ BkvXnIy¯nsâ A\nhmcyX (hpPq_v) bpsS KpW§fnepw AXns\¯pSÀ¶v h¶ptNcp¶ C_mZ¯v AÀln¡pI, temIs¯ krjvSn¡pI, `cn¡pI F¶nhbnepw AÃmlp GI\mIp¶p. kXy\ntj[nIfmb Im^ndpIÄ {]kvXpX hnjb¯n X§Ä Bcm[n¡p¶ hkvXp¡Ä AÃmlpthmSv ]¦mfnIfmsW¶ hnizmk¡mcmbncp¶p. CJvemkzv kqd¯nÂ, XuloZnsâ hnh£ JpÀB³ hyàam¡p¶p. ]dbpI: “”Ah³; AÃmlp GI\mIp¶p. AÃmlp kzaZmIp¶p. (\ncm{ib³) Ah³ asämcmtfmSpw Xpey\Ã.”

AÃmlp GI\mIp¶p F¶ {]kvXmh\sbXpSÀ¶v, AXnsâ AÀYamWv JpÀB³ hnhcn¡p¶Xv. Ah³ GI\mWv F¶m ChnsS asämcp GI³ D­mbn¡qSm F¶Ã Dt±iyw. Hmtcm krjvSnbpw AXnsâ AhØbn GI\mWv. ]t£, hyXymkap­v. AXv kzaZv F¶ {]tbmKw hyàam¡p¶p. kzaZnsâ hnh £ C{]ImcamWv.

“”FÃmhÀ¡pw FÃm Imcy§fnepw Ahew_ambpÅh³. kzbw ]cym]vXXbpÅh³. asämcp iànsbbpw B{ibnt¡­XnÃm¯h³”(A_pÊpDuZv, hm. 7/2). CkvamCu lnJvJn (d) bpsS {]kvXmh\: “”Bhiy§Ä¡v B{ibn¡s¸Sp¶h\pw kzbw ]cym]vXXbpÅh\pw asäÃm hkvXp¡fmepw B{ibn¡s¸Sp¶h\pamb iàn” (dqlp _bm³).

asämcmÄ¡v B{ibamhpI F¶ kzaZn¿¯ne[njvTnXamb khntijXbmWv AÃmlphnsâ hntijWamIp¶Xv. AXn IqdpImsc Btcm]n¡pt¼mÄ AXv AÃmlphnsâ XuloZn\v hncp²amIp¶p. kzaZn¿¯nsâ khntijXIfnÃm¯, AÃmlphÃm¯ B{ib§sf AwKoIcn¡p¶Xv XuloZn\v hncp²asöv CXn \n¶pXs¶ hyàamIp¶p­v.

AdnhpÅh³, IgnhpÅh³, tIÄ¡p¶h³, ImWp¶h³ XpS§nbh AÃmlphnsâ hntijW§fmWv. AXv AÃmlphn\v AwKoIcn¨psImSp¡p¶XmWv XuloZv. asämcp AdnhpÅht\m IgnhpÅht\m tIÄ¡p¶ht\m ImWp¶ht\m CsömtWm AXnsâ AÀYw? XoÀ¨bmbpw AÃ. ta hntijW§fnseÃmw AÃmlp kzaZmWv. kzbw ]cym]vX\mWv. kzbw ]cym]vXXbne[vjvTnXamwhn[w Cu hntijW§Ä aämÀ¡pansö hnizmkamWv XuloZnsâ A´k¯.

A_p Jmknw A¯aoan (d) ]dp¶p: “”AÃmlphnsâ GIXzs¯ AwKoIcn¡pIsb¶m k¯bnepw hntijW§fnepw Ah³ GI\msW¶pw Ah\v Xp eyt\m kZrit\m Csöpw hnizkn¡emIp¶p” (^XvlpÂ_mcn 17/203).

CXnÂ\n¶p Xmsg ]dbp¶ Imcy§Ä hyàamIp¶p:

(1) D­mI \nÀ_Ôamb iàn AÃmlp am{XamWv. krjvSn¡pI, `cn¡pI, B cm[\ AÀln¡pI XpS§nb hntijW§Ä Ahsâ am{Xw {]tXyIXbmWv. (2) C{Xbpw Imcy§Ä AÃmlphn\v AwKoIcn¨psImSp¡p¶XmWv XuloZv. (3) AÃmlphnsâ hntijW§Ä kzaZn¿¯ne[njvTnXamWv. kzaZn¿¯ne[njvTnXamb hntijW§Ä X\Xmb cq]¯n asämcp iànbn Btcm]n¡Â XuloZn\v hncp²amWv. (4) Im^ndpIÄ AÃmlphnsâ hntijW§Ä X\Xmb AÀY¯n AhcpsS Bcm[y hkvXp¡fnepw Btcm]n¨ncp¶p. (5) AÃmlphnsâ hntijW§fn H¶pt]mepw X\Xmb cq]¯n krjvSnbn Btcm]n¡m³ ]mSnÃ. AXv XuloZn\v hncp²amWv.

inÀIv

A\nhmcyamb AkvXnXzw, Bcm[\ AÀln¡pI F¶nhbn AÃmlphn IqdpImsc AwKoIcn¡emWv inÀ¡v. AXmbXv AÃmlphnsâ k¯,(Zm¯v)KpW§Ä,(kzn^mXv) {]hÀ¯nIÄ (A^vBÂ) F¶nhbn ]¦pImsc Btcm]n¡pI.

AÃmlphntâXn\v Xpeyamb k¯tbm {]hÀ¯ntbm KpWtam asämcmÄ¡ps­¶p k¦Â¸n¡pIsb¶XmWXv. AÃmlphnsâ FÃm hntijW§fpw X\Xmb cq]¯n A]c\n Ds­¶p hnizkn¡p¶Xv am{XaÃ, kzaZn¿¯ne[njv TnXamb AÃmlphnsâ Hcp hntijWsa¦nepw X\Xmbcq]¯n asämcmfneps­¶v Btcm]n¡p¶Xpw inÀ¡p Xs¶bmWv.

AÃmlphn\p {]tXyIambpÅ GsX¦nepw hntijWw NnIsªSp¯v AXn am{Xw ]¦ptNÀ¡Â inÀ¡mIpsa¶v NneÀ P¸n¡mdp­v. DZmlcW¯n\p apkvXKmkv (klmbw tXSs¸Sp¶h³) hIo (`cta¸n¡s¸Sp¶h³) F¶o ]Z§Ä. hn]ÂL«¯n CkvXnKmkx sN¿s¸Sp¶h³, `cta¸n¡p¶h³ AÃmlphmWv. AXv asämcmtfmSmbm _lpssZhmcm[\bmbn F¶mWv AhcpsS hniZoIcWw. bYmÀY¯n kzbw klmbn¡m³ Ignhps­¶v (kzaZn¿¯v) Btcm]n¨psIm­v krjvSnsb GXp L«¯n kao]n¡p¶Xpw inÀ¡pXs¶bmWv.

kzbw klmbn¡m\pÅ Ignhv Btcm]n¡msX krjvSnsb kao]n¡p¶Xv XuloZn\v hncp²amIp¶nÃ. hn]ÂL«hpamtbm atäm _Ôs¸«ncn¡p¶Xà XuloZpw inÀ¡pw. hn]ÂL«¯neÃmsX Hcp a\pjy³ \nÊmcamb {]iv\¯n krjv Snsb kao]n¡p¶p. B krjvSn kÀhià\pw kzbw ]cym]vX\pamsW¶mWv AbmfpsS hnizmksa¦n B kao]\w \nÊmc {]iv\¯n\msW¦n t]mepw inÀImbn¯ocp¶p. kµÀ`¯nsâ {]tXyIXIfÃ. a\Ên IpSnsImÅp¶ hnizmkamWv {][m\sa¶pw AX\pkcn¨mWv XuloZpw inÀIpw kw`hn¡p¶sX¶pw \mw a\Ênem¡Ww.

Npcp¡¯n hn]ÂL«§fn klmbaÀYn¡s¸Sp¶h³, A`bw tXSs¸Sp¶h³, `cta¸n¡s¸Sp¶h³ AÃmlp am{XamWv F¶Xnsâ AÀYw kz´w IgnhpsIm­v klmbn¡psa¶ hnizmkhpambn A`bw {]m]n¡s¸Sp¶h³ AÃmlp am{XamIp¶p F¶mWv. B hnizmkansæn inÀImhpIbnÃ.

Cu \nÀhN\w \ntj[n¡pIbmsW¦n kzlm_¯n ]escbpw \mw apivcnIpIfmbn Ft®­nhcpw. XuloZnsâ ImhemfpIfmbncp¶ kzlm_nIÄ hn]ÂkÔnIfn \_n(kz)sb kao]n¨ kw`h§Ä Gsdbp­v. Cu kµÀ`§fn AhcpsS hnizmkw \_n(kz)kzbw]cym]vX\mWv F¶mbncp¶pthm? Hcn¡epaÃ. C§s\ klmbw tXSp¶Xv \_n (kz) Hcn¡epw \ntcm[n¨n«panÃ

Advertisements

About ABDULLA BUKHARI

A SEEKER OF ABSOLUTE TRUTH AND NOW WORKS IN SAFARI GROUP OF COMPANIES AS PUBLIC RELATION OFFICER
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s