സ്ത്രീകളുടെ ഔറത്ത്

. kv{XobpsS Hud¯v

tNmZyw: kv{XobpsS Hud¯v apJhpw ap³I¿pw Hgn¨v _m¡nbpÅ icoc¯nsâ apgph³ `mKhpamIp¶psh¶v ]dbp¶Xv \nkvImc¯n am{XamtWm? AXÃ\ncp]m[nIamtWm?

D¯cw: \ncp]m[nIaÃ. Camw knbmZn(d) idlp aplÀddn ]dbp¶p. kv{Xo¡v aq¶v Hud¯pIfmWpÅXv. H¶v, \nkvImc¯nse Hud¯v. AXv ap¼p ]dªXp Xs¶. c v, A\y]pcpj·msc kw_Ôn¨pÅ Hud¯v. AXv {]_eamb A`n{]mb{]Imcw apJhpw ap³I¿pw DÄs¸sSbpÅ icoc¯nsâ ]qÀW `mKamIp¶p. aq¶v, X\nt¨m almcnap(sshhmlnI _Ôw \njn²ambhÀ)IfpsS IqsS BIpt¼mtgm DÅ Hud¯v. AXv ]pcpjsâ Hud¯v t]msebmIp¶p (ap«ps]m¡nfn\nSbnepÅ Øew). CXv D²cn¨tijw Camw IpÀZn(d) \memas¯mcp Hud¯v IqSn Iq«nt¨À¡p¶p. AXv Aapkvenw kv{Xosb At]£n¨n«pÅHud¯mWv. tPmen kab¯v km[mcWKXnbn shfnhmIp¶ `mKamWXv. ]t£, C¸dªXv B Aapkvenw kv{Xo ChfpsS k¿nZt¯m almcnan (sshhmlnI _Ôw \njn²ambhÀ) s]«htfm BImXncn¡pt¼mgmWv” (iÀhm\n 2/112).


Advertisements

About ABDULLA BUKHARI

A SEEKER OF ABSOLUTE TRUTH AND NOW WORKS IN SAFARI GROUP OF COMPANIES AS PUBLIC RELATION OFFICER
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to സ്ത്രീകളുടെ ഔറത്ത്

  1. Pingback: സ്ത്രീകള്‍ക്ക് « ISLAM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s